Mitt i Kungsholmen

”No li­ves mat­ter” är SL:s me­lo­di

- Pe­ter Ol­ters­dorf Stockholm · Sweden · Storstockholms Lokaltrafik

mel­lan tu­rer­na på fy­rans buss, en stän­digt full­pac­kad smitt­härd. Dess­utom ska bil­jett­kon­trol­ler­na åter­upp­tas.

”No li­ves mat­ter”, var­ken för SL, Re­gi­on Stock­holm el­ler för öv­ri­ga myn­dig­he­ter.

Skul­le Co­ro­na­be­kämp­ning­en ha sett ut så­här om främst ar­bets­fö­ra män­ni­skor dog istäl­let för kost­sam­ma pen­sio­nä­rer? Skul­le stöd­pa­ke­ten ha de­lats ut till stor­fö­re­tag istäl­let för till med­bor­gar­na, som en lägs­ta ga­ran­ti­sum­ma el­ler en all­män ba­sin­komst/ med­bor­gar­lön, ifall det in­te va­rit he­la två år till näs­ta val? Är nå­gon för­vå­nad över att fat­tig­lap­par fuskå­ker buss när de kan?

Som ar­bets­lös och ny­li­gen sjuk, i ett land där in­te ba­ra smitt­skyd­det utan även trygg­hets­sy­ste­men bli­vit ett god­tyck­ligt tjäns­te­man­na­lot­te­ri, är jag oskyd­dad och otrygg. Över­le­ver jag till näs­ta må­nad? Kom­mer jag att ha någ­ra peng­ar då?

Stäng me­del­klas­sens kro­gar istäl­let för att ja­ga fat­tig­lap­par! In­för all­män ovill­kor­lig ba­sin­komst! Gör Sve­ri­ge tryggt för al­la!

 ?? FO­TO: MOSTPHOTOS ?? FULL­SATT. Det är trångt på 4:ans buss, re­flek­te­rar in­sän­dar­skri­ben­ten.
FO­TO: MOSTPHOTOS FULL­SATT. Det är trångt på 4:ans buss, re­flek­te­rar in­sän­dar­skri­ben­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden