Mitt i Kungsholmen

Po­li­sen: Sex­kö­pen av­tar ef­ter raz­zi­or

Vå­rens om­skriv­na bor­dell­raz­zi­or har lett till fär­re sex­köp, en­ligt po­li­sen. Men kon­kur­ren­sen om kun­der­na kan le­da till att kvin­nor tving­as ta mind­re be­talt – och ta stör­re ris­ker.

- Mim­mi Ep­ste­in mim­mi.ep­ste­in@di­rekt­press.se Gender Equality · Crime · Discrimination · Incidents · Human Rights · Society · Stockholm · Paolo Roberto · Charlie Christian · Airbnb · Bobby Bland · Son Sen · Romania · Sweden · Europe · Ukraine · Nigeria · Sexism · Sex Industry Opposition · Fletcher Christian · Connor Paolo

Un­der vå­ren ge­nom­för­de po­li­sen bland an­nat ”In­sats torsk” med sex­köps­raz­zi­or mot bor­del­ler i Stock­holm. I en av in­sat­ser­na greps krö­ga­ren och ti­di­ga­re proffsbox­a­ren Pa­o­lo Ro­ber­to, som snabbt ta­la­de ut i me­di­er och er­kän­de sitt brott.

I ef­ter­dy­ning­ar­na skrevs fle­ra ar­tik­lar i äm­net och sam­ti­digt ha­de co­ro­na­pan­de­min bru­tit ut.

Vi­ru­sets sprid­ning ver­kar dock in­te ha haft så stor in­ver­kan på sex­kö­par­na. Där­e­mot skräm­des många av den me­di­a­la upp­märk­sam­he­ten på prostituti­on som raz­zi­or­na led­de till, be­rät­tar Mar­cus Eber­hards­son, som ar­be­tar med pro­sti­tu­tio­nen i Stock­holm in­om po­li­sens män­ni­sko­han­dels­sek­tion.

– Det var fär­re som vå­ga­de kö­pa sex när vå­ra in­sat­ser blev om­skriv­na. Räds­lan att bli upp­täckt är vär­re än räds­lan att bli sjuk i co­ro­na, sä­ger han.

Po­li­sen be­rät­tar att det är svårt att fö­ra sta­tistik över an­ta­let sex­köp.

”Kvin­nor re­cen­se­ras”

– Det vi går på är vad kvin­nor­na be­rät­tar. Om de ti­di­ga­re haft upp till tio kun­der per dag kan det nu gå två, tre da­gar ut­an att de har nå­gon alls, sä­ger Christi­an Frödén som är grupp­chef vid män­ni­sko­han­dels­sek­tio­nen, och fort­sät­ter:

– I vis­sa fall kan det gö­ra att kvin­nor­na tving­as sän­ka pri­ser­na för att kun­na kon­kur­re­ra. El­ler över­trä­da grän­ser som de haft ti­di­ga­re och gö­ra vär­re sa­ker än vad de från bör­jan tänkt sig.

När pro­sti­tu­tio­nen ”flyt­ta­de” ut på nä­tet för­svann myc­ket från ga­tan.

Det bru­kar lig­ga mel­lan 120 och 160 an­non­ser ute om da­gen där kvin­nor i

Det finns en funk­tion där de re­cen­se­rar kvin­nor­na som om de vo­re vil­ken va­ra som helst.

Stock­holm er­bju­der sex­u­el­la tjäns­ter.

– Just nu, när vi pra­tar, lig­ger det 145 an­non­ser ute på de van­li­ga sex­saj­ter­na. Det är van­ligt att sex­kö­pen sker i lä­gen­he­ter som hyrs via Airb­nb el­ler att tje­jer­na åker hem till man­nen, så kal­la­de ”outcalls”, sä­ger Mar­cus Eber­hards­son.

Låt­sas va­ra kö­pa­re

– På saj­ter­na kan män­nen som vill kö­pa sex blädd­ra bland oli­ka bil­der på tje­jer­na. Det finns en funk­tion där de re­cen­se­rar kvin­nor­na som om de vo­re vil­ken va­ra som helst, till ex­em­pel en tvätt­ma­skin – det är väl­digt tyd­ligt att det rör sig om han­del, sä­ger Mar­cus Eber­hards­son.

Po­li­sen ar­be­tar på oli­ka sätt för att kom­ma åt pro­sti­tu­tio­nen. Bland an­nat låt­sas de va­ra kö­pa­re.

– Vi ring­er på an­non­ser och får en adress och en port­kod. Se­dan åker vi dit till­sam­mans med so­ci­al­tjäns­ten och när vi kom­mer in i lä­gen­he­ten le­gi­ti­me­rar vi oss som po­li­ser och sä­ger till kvin­nan att hon kan slapp­na av, vi vill ba­ra kon­trol­le­ra att hon mår bra samt ge in­for­ma­tion. Ibland blir de räd­da, sär­skilt kvin­nor från län­der där po­li­sen är kor­rupt. Men när de fått pra­ta med so­ci­al­sek­re­te­ra­ren en stund bru­kar de bli lug­na­de, sä­ger Christi­an Frödén och fort­sät­ter:

– Det är en spe­ci­ell si­tu­a­tion när man kom­mer in i lä­gen­he­ten och kvin­nor­na står och ska se sex­i­ga ut. Se­dan

ra­sar fa­sa­den. De bör­jar of­ta grå­ta och be­rät­tar om si­na hjärt­skä­ran­de livs­hi­sto­ri­er.

Den ga­tu­pro­sti­tu­tion som fort­fa­ran­de finns i Stock­holm äger till störs­ta del rum i ci­tykär­nan och kring det gam­la klas­sis­ka pro­sti­tu­tions­strå­ket Malmskill­nads­ga­tan men även kring Stu­re­plan.

– Vi job­bar bå­de upp­sö­kan­de och med spa­ning. Var­je pass som vi ar­be­tar tar vi en sväng för­bi för att kol­la lä­get med dem som pro­sti­tu­e­rar sig på ga­tan. De ser in­te oss som fi­en­den. Om vi tar en kö­pa­re så be­hål­ler kvin­nor­na si­na peng­ar. Många gång­er kan kvin­nor­na ock­så age­ra som ano­ny­ma tip­sa­re.

Kon­tak­tas av ut­hy­ra­re

Ho­tell­per­so­na­len är mer ut­bil­dad om sex­han­del i dag och många ho­tell ef­ter­frå­gar po­li­sens hjälp för att und­vi­ka prostituti­on. Ef­ter vå­rens in­sat­ser har po­li­sen även kon­tak­tats av ut­hy­ra­re av Airb­nb-lä­gen­he­ter.

– Det som all­män­he­ten kan gö­ra är att va­ra upp­märk­sam på om det spring­er folk i trapp­hu­set som de in­te kän­ner igen. Om man ser nå­gon okänd kan man sä­ga hej och frå­ga vem per­so­nen ska till. Det är brotts­före­byg­gan­de i sig och sprids i kö­par­kret­sar att folk i hu­set har koll.

En om­de­bat­te­rad frå­ga är om det finns dem som säl­jer sex fri­vil­ligt.

– Det är omöj­ligt att sä­ga men ge­men­samt för al­la som pro­sti­tu­e­rar sig är att ing­en vil­le det­ta från bör­jan. Den ”lyck­li­ga ho­ran” finns in­te. Sen är det svårt att ta sig ur. Kvin­nor från till ex­em­pel Ru­mä­ni­en kanske har en må­nads­lön på 4000 kro­nor där om de har jobb, här kan de få den sum­man gång­er tio el­ler mer, på en må­nad. Of­ta för­sör­jer de he­la fa­mil­jen i hem­lan­det, sä­ger Christi­an Frödén.

Po­li­sen be­rät­tar att Sve­ri­ge in­ter­na­tio­nellt ses som ett ”hyf­sat bra land att säl­ja sex i”. Här får man ”åt­minsto­ne” ha sex med kon­dom, i res­ten av Eu­ro­pa ser det an­norlun­da ut.

Rekry­te­ring­en sker of­ta från främst Ru­mä­ni­en, Ukrai­na och Ni­ge­ria, men även från and­ra län­der. En­ligt po­li­sen är det en ab­so­lut mi­no­ri­tet av de pro­sti­tu­e­ra­de kvin­nor­na som är svens­ka, och i vis­sa fall där hand­lar det om unga kvin­nor som har ett slags själv­ska­de­be­te­en­de.

– De ut­bild­nings­in­sat­ser som Si­mon Hägg­ström från NOA (Po­li­sens na­tio­nel­la ope­ra­ti­va av­del­ning, reds anm.) har gjort runt om i Sve­ri­ge hjäl­per oss enormt. Det är me­ning­en att al­la lo­kal­po­lis­om­rå­den ute i lan­det ska ha ”de glas­ö­go­nen”. Pre­cis som vi lär oss på po­lis­hög­sko­lan hur man kan kän­na igen nå­gon som är nar­ko­tikapå­ver­kad, ska man kun­na se tec­ken på att det är ett sex­köp på gång vid en fas­tig­het.

Vil­ka är män­nen som kö­per sex?

– Vi har för­sökt hit­ta en ge­men­sam näm­na­re men det är svårt. Det hand­lar om allt­i­från 17-åring­ar till äld­re män, den älds­ta vi ta­git på en in­sats var 86 år. Det är höga di­rek­tö­rer, kän­da per­so­ner, nar­ko­ma­ner och kri­mi­nel­la, sä­ger Mar­cus Eber­hards­son.

När de blir tag­na på bar gär­ning blir många skam­fyll­da.

– En van­lig ”ur­säkt” är att man har en gra­vid fru där hem­ma el­ler ett ny­fött barn så att man in­te kan ha sex med sin part­ner. El­ler att man helt en­kelt in­te hit­tar nå­gon part­ner. Men det är ing­en mänsk­lig rät­tig­het att få ha sex, sä­ger Christi­an Frödén.

 ?? FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN ?? PÅVERKAS. Christi­an Frödén, grupp­chef vid po­li­sens män­ni­sko­han­dels­sek­tion, be­rät­tar om hur pro­sti­tu­tio­nen ser ut i Stock­holm i dag. En­ligt po­li­sen ser vå­rens upp­märk­sam­ma­de raz­zi­or ut att på­ver­ka an­ta­let sex­köp.
FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN PÅVERKAS. Christi­an Frödén, grupp­chef vid po­li­sens män­ni­sko­han­dels­sek­tion, be­rät­tar om hur pro­sti­tu­tio­nen ser ut i Stock­holm i dag. En­ligt po­li­sen ser vå­rens upp­märk­sam­ma­de raz­zi­or ut att på­ver­ka an­ta­let sex­köp.
 ?? FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN ?? SEX­KÖP. ”I vis­sa fall kan det gö­ra att kvin­nor­na tving­as sän­ka pri­ser­na för att kun­na kon­kur­re­ra”, sä­ger Christi­an Frödén, grupp­chef vid po­li­sens män­ni­sko­han­dels­sek­tion, om det mins­ka­de an­ta­let sex­köp.
FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN SEX­KÖP. ”I vis­sa fall kan det gö­ra att kvin­nor­na tving­as sän­ka pri­ser­na för att kun­na kon­kur­re­ra”, sä­ger Christi­an Frödén, grupp­chef vid po­li­sens män­ni­sko­han­dels­sek­tion, om det mins­ka­de an­ta­let sex­köp.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden