Mitt i Kungsholmen

Del av Rå­lis parklek hål­ler stängt för re­no­ve­ring.

Parkleks­hu­set i Rå­lis ska rustas re­jält. I tio vec­kor kom­mer det där­för att va­ra stängt och be­sö­kar­na får kla­ra sig ut­an vat­ten och to­a­lett.

- Per Brandt Swedish Television

Rå­lis parklek och till­hö­ran­de parkleks­hus är och har all­tid va­rit ett väl­digt po­pu­lärt lek­mål för barn och för­äld­rar. Men ge­nom åren har parkleks­hu­set bli­vit sli­tet – och nu ska det fix­as till re­jält. Grun­den ska bland an­nat fix­as och det ska bli nytt golv och tak. Cir­ka 800 000 kro­nor ska sta­den läg­ga på re­no­ve­ring­en, har fas­tig­hets­bor­gar­rå­det Den­nis We­din (M) ti­di­ga­re upp­gett i en in­ter­vju med SVT. En minst sagt väl­kom­men upp­rust­ning en­ligt per­so­na­len.

– Vi är jät­te­gla­da. Det är myc­ket som ska gö­ras, det ska må­las och nya golv. Det kom­mer bli jät­te­fint, sä­ger Le­na Schjö­lin som job­bar i parkle­ken.

Öpp­na för­sko­lan öp­pen

Men un­der re­no­ve­ring­en tving­as parkleks­hu­set hål­la helt stängt i cir­ka tio vec­kor, till och med vec­ka 42. Det in­ne­bär att be­sö­ka­re in­te kan an­vän­da to­a­lett el­ler rin­nan­de vat­ten från hu­set un­der re­no­ve­rings­ti­den. Even­tu­ellt kom­mer ba­ja­ma­jor på plats, an­nars hän­vi­sas gäs­ter­na till de of­fent­li­ga to­a­let­ter­na i par­ken. Re­dan i vec­kan in­led­des för­be­re­del­ser­na.

– Vi kom­mer job­ba ute i bo­dar­na och ha igång verk­sam­he­ten så gott det går un­der ti­den. Men allt häng­er på bygg­tra­fi­ken och sä­ker­he­ten. Hu­set ska in­häg­nas och det kan va­ra en del tra­fik. Men vi kom­mer in­te ha till­gång vat­ten, sä­ger Le­na Schjö­lin.

Öpp­na för­sko­lan kom­mer där­e­mot ha öp­pet en­ligt van­ligt sche­ma, med till­gång till to­a­lett ba­ra för de­ras be­sö­ka­re, un­der he­la pe­ri­o­den. An­led­ning­en är att den de­len är ny­a­re och re­no­ve­rings­be­ho­vet där in­te är så stort.

 ?? FO­TO: AN­NA RÖN­NQVIST ?? RUSTAS.
Parkleks­hu­set i Rå­lis ska rustas och hål­ler stängt i tio vec­kor.
FO­TO: AN­NA RÖN­NQVIST RUSTAS. Parkleks­hu­set i Rå­lis ska rustas och hål­ler stängt i tio vec­kor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden