Mitt i Kungsholmen

Nytt för­slag om bo­stä­der – på Rid­dar­fjär­den.

- Per Brandt per.brandt@di­rekt­press.se Dr. House · Stockholm · Sweden · Theda Bara · Son House

100 mi­ni­bo­stä­der med verk­sam­he­ter, re­stau­rang­er och kafé­er på en konst­gjord ö i Rid­dar­fjär­den – för att in­spi­re­ra till ett nytt håll­bart bo­stads­tänk. Det är må­let för ett nytt pro­jekt.

Det är ar­ki­tek­ten Fred­rik Sved­brant som är ini­ti­a­tiv­ta­ga­re och till­sam­mans med yt­ter­li­ga­re åt­ta per­so­ner lig­ger ba­kom pro­jek­tet. Kort­fat­tat är idén att byg­ga 100 boka­ler, lo­ka­ler med sov­plat­ser och to­a­lett men med ge­men­sam­ma ytor för dusch och kök, på fle­ra oli­ka platt­for­mar i vatt­net mel­lan Mä­lar­pa­vil­jong­en och Rå­lamb­s­hovspar­ken.

Cir­ka 3 000 kvadrat­me­ter pon­to­ner som ska nås via en fly­tan­de bro och tramp­båts­fär­ja och det ska även fin­nas bryg­gor som kny­ter sam­man de oli­ka de­lar­na i vatt­net.

Pro­jek­tet he­ter Stock­hom Tiny House Ex­po och är ock­så tänkt att va­ra en bo­stads­ut­ställ­ning för att in­spi­re­ra fram­ti­dens bo­stads­byg­gan­de, bå­de i Stock­holm, Sve­ri­ge och he­la värl­den en­ligt Fred­rik. De 100 boka­ler­na ska al­la va­ra ut­for­ma­de på oli­ka sätt och ut­ses via en ar­ki­tekt­täv­ling där håll­bar­het är i fo­kus. En­ligt Fred­rik är det lång­sik­ti­ga må­let att dri­va väl­gö­ren­het med håll­bart byg­gan­de för ö-kul­tu­rer värl­den över, som i fram­ti­den ho­tas av höj­da hav­s­ni­vå­er till följd av den glo­ba­la upp­värm­ning­en.

Om det blir av räk­nar pro­jek­tet med runt 100 000 be­sö­ka­re de förs­ta åren, bå­de stads­pla­ne­ra­re från he­la värl­den men även van­li­ga tu­ris­ter. Be­sö­kar­na ska även kun­na be­stäl­la hus.

– Vi vill ver­ka för ett för­tä­tat Stock­holm på ett mer spän­nan­de sätt, med mer va­ri­a­tion och ska­pa en ut­ställ­ning för små­hus, at­te­falls­hus och frig­ge­bo­dar. Det ska bli 100 en­he­ter med li­ka många ut­tryck så det blir som en konstut­ställ­ning men för ar­ki­tek­tur. Ba­ra det är värt ett be­sök, sä­ger han.

2022 är för­hopp­ning­en att det kan va­ra på plats. Nu har man sökt till­fäl­ligt bygg­lov hos sta­den för fem år, med möj­lig­het till för­läng­ning i yt­ter­li­ga­re 5+5 år och till­stånd från läns­sty­rel­sen.

Ti­di­ga­re pla­ner på att byg­ga på Rid­dar­fjär­den el­ler vid Norr Mä­lar­strand har fått myc­ket kri­tik, som kall­bad­hu­set ”Bad­ring­en” som skro­ta­des.

Fred­rik, som även job­bat som bygg­lovs­hand­läg­ga­re på fle­ra kom­mu­ner i lä­net, är med­ve­ten om svå­rig­he­ter­na. An­sök­ning­en hos läns­sty­rel­sen är nu ute på re­miss och två bo­stads­rätts­för­e­ning­ar i om­rå­det som va­rit i kon­takt med Kungs­hol­menDi­rekt har re­dan flag­gat för att de är kri­tis­ka till pla­ner­na.

– Det blir den tuf­fa nö­ten att knäc­ka, hur får vi lov från med­bor­gar­na? Vi hop­pas att man ska se pro­jek­tet som en gå­va till Stock­holm även om det kom­mer va­ra ett vinst­dri­van­de fö­re­tag ba­kom. Vi vill vi­sa al­la po­si­ti­va sa­ker som man får. Mot fem me­ter strand­lin­je för en bro så får man 400 me­ter ex­tra strand­pro­me­nad runt och mel­lan hu­sen där folk kan gå, ba­da el­ler padd­la. Det är ock­så tem­po­rärt så det hop­pas jag man kan tå­la, sä­ger Fred­rik.

 ??  ??
 ?? FO­TO: WWW.STOCKHOLMT­INYHOUSEEX­PO.COM/FB-GRUPPEN ”LÅT OSS TILL­SAM­MANS SKA­PA EN FLY­TAN­DE Ö” ?? VISION. En fly­tan­de ö med små­hus, det är vi­sio­nen för pro­jek­tet.
FO­TO: WWW.STOCKHOLMT­INYHOUSEEX­PO.COM/FB-GRUPPEN ”LÅT OSS TILL­SAM­MANS SKA­PA EN FLY­TAN­DE Ö” VISION. En fly­tan­de ö med små­hus, det är vi­sio­nen för pro­jek­tet.
 ??  ?? INI­TI­A­TIV­TA­GA­RE. Fred­rik Sved­brant.
INI­TI­A­TIV­TA­GA­RE. Fred­rik Sved­brant.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden