Mitt i Kungsholmen

Tra­ne­bergs­brons be­tong är de­ras scen.

Ska fram­fö­ra en per­for­man­ce: ”Vi är rätt ab­sur­da”

- Per Brandt 073-600 69 24 per.brandt@di­rekt­press.se

15-mi­nu­ters per­for­man­ce­konst un­der Tra­ne­bergs­bron. Det pla­ne­rar konst­närs­du­on PRZ för.

I ju­ni gjor­de Eva Pag­mar och Mai­ja Elo­ran­ta, som ut­gör konst­närs­du­on PRZ, en per­for­man­ce­fö­re­ställ­ning un­der Tra­ne­bergs­bron, ”Mid­som­mar Despe­ra­dos”. Den 28 au­gusti kloc­kan 18 är det dags igen för upp­föl­ja­ren: ”Au­gust Despe­ra­dos”. Hand­ling­en?

Det får den som dy­ker upp se.

– Ef­tersom det är per­for­man­ce be­rät­tar vi in­te hand­ling­en in­nan. Det blir stun­dens ge­stalt­ning. Men vi vet vad vi ska gö­ra. Den he­ter Au­gust Despe­ra­dos, se­dan får man gis­sa. För­ra gång­en kal­la­de vi det en ab­surd 15-mi­nu­ter lång ba­ga­tell och det kan man väl sä­ga nu ock­så. Vi är rätt ab­sur­da, sä­ger Eva Pag­mar, som bor i Kristi­ne­berg.

Äls­kar plat­sen

De har känt varand­ra i 30 år och ska­pat till­sam­mans i ”minst 20 år”.

– PRZ står för per­fect re­la­tion zo­ne. Vi fyl­ler bå­da 70 år i år och det är ovan­ligt att hål­la på med det här i vår ål­der. Men det är ro­ligt. Det är än­nu ro­li­ga­re när man blir äld­re, sä­ger Eva.

Ytan un­der Tra­ne­bergs­bron gjor­des i ord­ning för ett par år se­dan, bland an­nat för att ska­pa mer liv och rö­rel­se där en­ligt stads­de­len. Lik­nan­de events har va­rit

Jag bru­kar sä­ga att det har va­rit vår lek­plats men nu är det al­las. Vi har va­rit där myc­ket, det är så vac­kert med be­tong.

lätt­räk­na­de, men Eva och Mai­ja äls­kar plat­sen.

– Jag bru­kar sä­ga att det har va­rit vår lek­plats men nu är det al­las. Vi har va­rit där myc­ket, det är så vac­kert med be­tong. Vi har även gjort en in­stal­la­tion med pap­per­stra­nor som häng­er där till min­ne av en ung män­ni­ska som har dött och som gjor­de så­na, sä­ger hon.

”Fan­tas­tiskt rum”

Vill man se perf­o­man­ce­kons­ten är det ba­ra att be­ge sig till plat­sen en­ligt Eva, men man upp­ma­nas föl­ja gäl­lan­de re­strik­tio­ner kring co­ro­nae­pi­de­min.

– Det är ett fan­tas­tiskt rum där un­der. Det är ock­så bra för att det är stort, så man kan kom­ma dit ut­an att träng­as, och det är ute. Men är man ett stort gäng så kan man kon­tak­ta oss in­nan, sä­ger hon.

För mer in­for­ma­tion sök du­on på Instagram, @per­fectre­la­tion­zo­ne.

 ?? FO­TO: HELÉN ENQVIST/PRZ ?? KONST.
Du­on PRZ ska hål­la en per­for­man­ce­fö­re­ställ­ning un­der Tra­ne­bergs­bron.
FO­TO: HELÉN ENQVIST/PRZ KONST. Du­on PRZ ska hål­la en per­for­man­ce­fö­re­ställ­ning un­der Tra­ne­bergs­bron.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden