Mitt i Kungsholmen

En ovan­lig som­mar i år – som van­ligt

Hur har co­ro­na­pan­de­min på­ver­kat din som­mar? Vad för­änd­ra­des och vad var pre­cis som det all­tid bru­kar va­ra? Hör gär­na av dig och be­rät­ta!

- LI­SA HALLDÉN Re­por­ter Pra­ta med mig! li­sa.hall­den @di­rekt­press.se

In­te en van­lig som­mar. Kanske de van­li­gas­te or­den som ytt­rats den se­nas­te må­na­den, tätt följt av ”se­mes­ter på hem­ma­plan” och ”en­ligt pro­gno­sen blir det regn li­te se­na­re”.

Såklart följ­des den ga­let märk­li­ga vå­ren för många upp av en li­ka kons­tig som­mar. Re­sor, bröl­lop och släkt­träf­far har ställts in. Fes­ti­va­ler och kon­ser­ter har tyst­nat och Grö­na Lund står tomt.

För mig, som un­der vå­ren låg sjuk i den­na märk­li­ga sjuk­dom, har som­ma­ren präg­lats av ett för­sök till re­ha­bi­li­te­ring. Jag har flå­san­de fått kon­sta­te­ra att en pro­me­nad på hund­ra me­ter in­te läng­re är rim­ligt att kla­ra av och att ett 200-bi­tars pus­sel kan va­ra en rik­tig ut­ma­ning när hu­vu­det in­te kla­rar att tän­ka rik­tigt som det va­rit vant vid.

Det är myc­ket man ska vän­ja sig vid när värl­den ställs på än­da.

Och då är det tryggt att upp­täc­ka att myc­ket, trots allt, är sig likt. Var­je som­mar har ju sin all­de­les eg­na ovan­lig­het. Ibland är det re­kord­vär­me, el­ler rys­sky­la, el­ler myg­gin­va­sion. I år blev det en pan­de­mi.

Och fort­fa­ran­de är Mä­la­ren li­ka bad­bar (och is­kall) som and­ra år. Blå­bä­ren mog­nar i sko­gar­na, gril­lar­na osar i träd­går­dar­na och en­ligt pro­gno­sen ska det fort­fa­ran­de reg­na, li­te se­na­re.

Ibland är det re­kord­vär­me, el­ler rys­sky­la, el­ler myg­gin­va­sion. I år blev det en pan­de­mi.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden