Mitt i Kungsholmen

Bou­le­bar vill änd­ra de­talj­pla­nen

- KUNGS­HOL­MEN.

I bör­jan av som­ma­ren fick Bou­le­bar av­slag på sin till­fäl­li­ga bygg­lov­san­sö­kan för den öpp­nings­ba­ra in­glas­ning­en som re­dan är på plats, öv­ri­ga de­lar av bygg­na­den har re­dan ett per­ma­nent bygg­lov. Det se­dan att stads­bygg­nads­kon­to­ret an­sett att den stri­der mot de­talj­pla­nen och även då en grann­för­e­ning yr­kat på av­slag. Men Bou­le­bar har in­te gett upp hop­pet om att in­glas­ning­en ska få va­ra kvar. De har nu läm­nat in en an­sö­kan om att änd­ra de­talj­pla­nen för att på så sätt få be­hål­la in­glas­ning­en, som en­ligt fö­re­ta­get ska möj­lig­gö­ra att verk­sam­he­ten kan hål­las öp­pet året om.

 ?? FO­TO: MIM­MI EP­STE­IN ?? TAR STRID. Bou­le­bar vill änd­ra de­talj­pla­nen för att be­hål­la den öpp­nings­ba­ra in­glas­ning­en.
FO­TO: MIM­MI EP­STE­IN TAR STRID. Bou­le­bar vill änd­ra de­talj­pla­nen för att be­hål­la den öpp­nings­ba­ra in­glas­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden