Mitt i Kungsholmen

Sta­dens äldre­bo­en­den näs­tan smitt­fria

- STOCK­HOLM.

En­ligt en färsk rap­port från äldre­för­valt­ning­en är fy­ra bo­en­de på sär­skilt bo­en­de nu kon­sta­te­rat smit­ta­de med Co­vid-19.

I Stock­holms stad finns to­talt 87 vård- och om­sorgs­bo­en­den med om­kring 4 612 (i ju­ni) bo­en­de, samt 12 ser­vice­hus med 880 (i ju­ni) bo­en­de. Bland des­sa sam­man­lagt 99 sär­skil­da bo­en­den är det nu två vård- och om­sorgs­bo­en­den som rap­por­te­rar ett fall av smit­ta var­de­ra till äldre­för­valt­ning­en. Där­till vis­tas 2 per­so­ner på sär­skil­da till­fäl­li­ga kort­tids­en­he­ter för co­vid-19.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden