Mitt i Kungsholmen

Stor­da­len säl­jer Ama­ran­ten-hu­set

- KUNGS­HOL­MEN. Nordic Choice Hotels · Choice Hotels

Fas­tig­hets­bo­la­get Straw­ber­ry Fo­re­ver, som ägs av Pet­ter Stor­da­len, säl­jer fas­tig­he­ten där Ho­tel Ama­ran­ten lig­ger till fas­tig­hets­in­ve­ste­ra­ren NREP för 1,5 mil­jar­der kro­nor. De nya ägar­na ut­lo­var en upp­gra­de­ring av bygg­na­den. Själ­va ho­tel­let kom­mer dock även i fram­ti­den dri­vas av Nor­dic Cho­ice. ”Fas­tig­he­ten var egent­li­gen in­te till sa­lu men det är svårt att tac­ka nej till en af­fär ifall kö­pa­ren är se­ri­ös, ka­pi­tal­stark och har en tyd­lig ut­veck­lings­plan för bygg­na­den. Det här är bra för Nor­dic Cho­ice Ho­tels, det är bra för kungs­holms­bor­na och det blir bra för ho­tel­lets gäs­ter ef­tersom ho­tel­let re­dan 2021 kom­mer att upp­gra­de­ras, sä­ger Straw­ber­ry Fo­re­vers äga­re Pet­ter Stor­da­len i ett ut­ta­lan­de.

 ?? FO­TO: PER BRANDT ?? SÄLJS. Ama­ran­ten-hu­set säljs för 1,5 mil­jar­der, men ho­tel­let drivs kvar i sam­ma re­gi.
FO­TO: PER BRANDT SÄLJS. Ama­ran­ten-hu­set säljs för 1,5 mil­jar­der, men ho­tel­let drivs kvar i sam­ma re­gi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden