Mitt i Kungsholmen

Jas­mi­na tog sig ut ur prostituti­on

- Mim­mi Ep­ste­in Crime · Romania · England · Austria · Stockholm · Dave England

Jag vill be­rät­ta för dem att det finns ett an­nat, bätt­re liv.

För fem år se­dan tog sig Jas­mi­na ut ur prostituti­on. Nu hjäl­per hon and­ra som be­fin­ner sig i sam­ma si­tu­a­tion.

Jas­mi­na, som egent­li­gen he­ter nå­got an­nat, kom­mer från Ru­mä­ni­en och för­lo­ra­de ti­digt si­na för­äld­rar. Vid tio års ål­der var hon bo­stads­lös och när hon var 14 år blev hon våld­ta­gen av en okänd man.

– Jag bör­ja­de gå ut på kväl­lar­na och träf­fa män. Jag frå­ga­de in­te ef­ter peng­ar och vil­le in­te säl­ja min kropp men ibland fick jag be­talt av män som jag ha­de sex med, sä­ger Jas­mi­na.

Ut­nytt­ja­des sex­u­ellt

Ef­ter någ­ra år bör­ja­de hon ar­be­ta som barn­flic­ka i Eng­land. Där blev hon sex­u­ellt ut­nytt­jad av bar­nens pap­pa. Jas­mi­na måd­de väl­digt då­ligt och via en vän kom hon till Ös­ter­ri­ke, och fick ett er­bju­dan­de om att job­ba på en mas­sa­gesa­long där hon fick hö­ra från de and­ra an­ställ­da att man kun­de tjä­na peng­ar ”om man var be­redd att till­freds­stäl­la kun­der­na sex­u­ellt”.

Där ar­be­ta­de hon un­ge­fär ett halv­år in­nan hon via in­ter­net kom i kon­takt med en hal­lick, som ord­na­de en an­nons på en ru­mänsk sex­sajt.

– Jag ham­na­de i Stock­holm. För att be­ta­la man­nen fick jag ge ho­nom tret­tio pro­cent av det jag tjä­na­de på att säl­ja sex, sä­ger Jas­mi­na, då 25 år.

Snart bör­ja­de hon mär­ka att hon blev ut­nytt­jad.

Hal­lic­ken vil­le ha mer be­talt och det blev of­ta bråk. Un­der ti­den som Jas­mi­na pro­sti­tu­e­ra­de sig drack hon myc­ket al­ko­hol och tog dro­ger för att or­ka.

En dag träf­fa­de hon en sex­kö­pa­re som sa att han bru­ka­de ha sex med sin egen dot­ter. Man­nen vil­le att Jas­mi­na skul­le kal­la ho­nom ”pap­pa”.

– Jag gick till po­li­sen och be­rät­ta­de. Jag ha­de be­vis, bland an­nat ha­de han skic­kat sms till mig. Jag ha­de själv bli­vit ut­nytt­jad som barn och kun­de in­te stå ut med vetska­pen att han ha­de sex med sin dot­ter, sä­ger Jas­mi­na.

Hjäl­per ut­sat­ta kvin­nor

Ge­nom po­li­sen fick hon kon­takt med den ide­el­la or­ga­ni­sa­tio­nen Ta­li­ta som er­bju­der stöd till kvin­nor som ut­nytt­jats i sex­han­deln. De hjälp­te hen­ne med bo­en­de för kvin­nor och med ett re­ha­bi­li­te­rings­pro­gram.

Nu har det gått fem år se­dan dess och idag job­bar hon med att hjäl­pa and­ra kvin­nor som be­fin­ner sig i sam­ma si­tu­a­tion som hon var i. Sam­ti­digt stu­de­rar hon till sam­tals­te­ra­peut.

– Jag vill be­rät­ta för dem att det finns ett an­nat, bätt­re liv, sä­ger hon.

 ?? FO­TO: PRI­VAT ?? TOG SIG UR. Jas­mi­na, när hon var 25 år och be­fann sig i prostituti­on i Stock­holm. Idag är det fem år se­dan hon tog sig ut ur pro­sti­tu­tio­nen.
FO­TO: PRI­VAT TOG SIG UR. Jas­mi­na, när hon var 25 år och be­fann sig i prostituti­on i Stock­holm. Idag är det fem år se­dan hon tog sig ut ur pro­sti­tu­tio­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden