Mitt i Kungsholmen

Vad kan man gö­ra

-

● Om du själv el­ler nå­gon du kän­ner be­hö­ver hjälp att kom­ma ut ur prostituti­on finns fle­ra möj­lig­he­ter.

● Till ex­em­pel kan man vän­da sig till Mi­ka­mot­tag­ning­en som lig­ger på Hög­bergs­ga­tan 27. Där kan man få sam­tals­stöd och prak­tisk hjälp, till ex­em­pel i kon­takt med myn­dig­he­ter.

● De har te­le­fon­num­mer 076-122 5501 och mejl­a­dress mi­ka­mot­tag­ning­en@ stock­holm.se.

● Den ide­el­la or­ga­ni­sa­tio­nen Ta­li­ta er­bju­der ock­så stöd och hjälp till kvin­nor som ut­nytt­jats i sex­han­deln. De har te­le­fon­num­mer 0704 30 44 64 och mejl­a­dress in­fo@ta­li­ta.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden