Kungs­holmslop­pis får läng­re öp­pet­ti­der i höst

Gil­lar du att lop­pis­fyn­da? Då kan du gö­ra det en bra bit in i hös­ten på Kungs­holmstorg och Kar­la­plan.

Mitt i Kungsholmen - - NYHETER · KUNGSHOLME­N - Per Brandt 073-600 69 24 per.brandt@di­rekt­press.se

På grund av co­ro­nae­pi­de­min har lop­pi­sar­ran­gö­ren Stock­holmsmark­na­der tving­ats att stäl­la in de fles­ta av si­na lop­pi­sar så här långt. Men även de som va­rit öpp­na har stött på patrull. Bok­stav­li­gen.

Ti­di­ga­re i vå­ras stäng­de näm­li­gen po­li­sen ner lop­pi­sen vid Kar­la­plan vid ett till­fäl­le då drygt 60 per­so­ner be­fanns sig på plat­sen, vil­ket är fler än de 50 som gäl­lan­de re­strik­tio­ner tillå­ter, då lop­pi­sar­nas till­stånd fal­ler un­der ord­nings­la­gen.

Men se­dan dess har ar­ran­gö­rer­na co­ro­naan­pas­sat si­na lop­pi­sar på Kar­la­plan och Kungs­holmstorg. Om­rå­det häg­nas in, en­bart 20 sälj­plat­ser tillåts och max 30 kö­pa­re får rö­ra sig på om­rå­det sam­ti­digt.

Li­tet upp­lägg

Hand­sprit vid in­gång­ar­na och upp­ma­ning­ar om att ba­ra be­ta­la via swish är and­ra an­pass­ning­ar un­der rå­dan­de epi­de­mi, en­ligt Ma­ria Wi­berg på Stock­holmsmark­na­der.

– Det är en li­ten loppis och upp­lägg men vi vil­le än­då gö­ra nå­got po­si­tivt. Vi är lop­pi­s­nör­dar och vill än­då hål­la liv i det på nå­got sätt, sä­ger hon och tilläg­ger att det fun­ge­rat bra un­der som­ma­ren:

– Blir det myc­ket folk får de köa. Men det bru­kar va­ra en välar­tad kö med av­stånd. Folk är duk­ti­ga på det.

Läng­re sä­song

Nu pla­ne­rar de dess­utom för att för­länga sä­song­en för att fynd­sug­na.

– Ti­di­ga­re har vi kör till må­nads­skif­tet sep­tem­ber/ ok­to­ber, men ef­ter vå­ren är tan­ken att kö­ra yt­ter­li­ga­re en bit in i ok­to­ber. Så det är ba­ra att hop­pas att väd­ret är med oss, sä­ger Wi­berg.

FO­TO: EM­MA PERNING

POPPIS LOPPIS. Så här har det ti­di­ga­re år sett ut på Kungs­holmstorg, men nu är lop­pi­sen be­grän­sad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.