Mitt i Kungsholmen

Så vill sta­den mins­ka SLträng­seln in­för skol­start

- Hen­rik Lindstedt hen­rik.lindstedt@di­rekt­press.se Storstockholms Lokaltrafik

Ele­ver­na väl­kom­nas till­ba­ka till klass­rum­met när gym­na­sie­sko­lor­na snart öpp­nar igen. Men för att hål­la ne­re träng­seln i SL-tra­fi­ken upp­ma­nar skol­bor­gar­rå­det Isa­bel Smed­berg-Pal­mqvist (L) al­la sta­dens sko­lor att ha 20 pro­cent av un­der­vis­ning­en på di­stans.

När gym­na­sie­sko­lor­na drar igång igen ef­ter som­mar­lo­vet kom­mer 80 000 ung­do­mar i lä­net be­hö­va ta sig till sko­lan. Ba­ra i Stock­holms stads sko­lor rör det sig om 22 000 ung­do­mar. Och många av dem kom­mer väl­ja kol­lek­tiv­tra­fi­ken. Ris­ken att co­ro­na­vi­ru­set får en ökad sprid­ning när allt fler trängs i SL-tra­fi­ken är över­häng­an­de.

Där­för fat­ta­de skol­bor­gar­rå­det Isa­bel Smed­ber­gPal­mqvist (L) i vec­kan ett ord­fö­ran­de­be­slut som gör det möj­ligt för sta­dens 28 gym­na­sie­sko­lor att be­dri­va 20 pro­cent av sin un­der­vis­ning på di­stans. Det ska ses som en upp­ma­ning även till frisko­lor­na, sä­ger hon.

– Tan­ken är att vis­sa äm­nen el­ler vis­sa da­gar all­tid hålls på di­stans. Till ex­em­pel att klass 3b all­tid plug­gar hem­i­från på mån­da­gar el­ler att histo­ria all­tid är på di­stans, sä­ger skol­bor­gar­rå­det.

Räc­ker det här för att mot­ver­ka ris­ken för ökad smitt­sprid­ning?

– Sko­lor­na mås­te fort­sät­ta fun­de­ra på hur det går att hål­la di­stans i skol­lo­ka­ler­na, det vet jag att de job­bar in­ten­sivt med.

En­ligt Folk­hälso­myn­dig­he­ten är det träng­seln i kol­lek­tiv­tra­fi­ken som är den störs­ta ris­ken. Smed­ber­gPal­mqvists plan är att bör­ja på 20 pro­cent, men att snart ut­vär­de­ra ef­fek­ten.

– Om det in­te fun­ge­rar så ska den siff­ran ju­ste­ras ge­nast, sä­ger hon.

 ?? FO­TO: KA­RIN NILS­SON, SO­FIE AX­ELS­SON (T.V.) ?? DEL­VIS FYLLD.
Gym­na­si­e­e­le­ver­na kom­mer få tå­la li­te di­stans­un­der­vis­ning även i höst, med­de­lar Isa­bel Smed­berg Pal­mqvist (L), skol­bor­gar­råd.
FO­TO: KA­RIN NILS­SON, SO­FIE AX­ELS­SON (T.V.) DEL­VIS FYLLD. Gym­na­si­e­e­le­ver­na kom­mer få tå­la li­te di­stans­un­der­vis­ning även i höst, med­de­lar Isa­bel Smed­berg Pal­mqvist (L), skol­bor­gar­råd.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden