Mitt i Kungsholmen

Nu kas­tar nya pen­del­bå­ten loss

- Per Brandt Business · Stockholm · Nacka · Storstockholms Lokaltrafik

På mån­dag är det dags för pre­miär­tu­ren för nya pen­del­båts­lin­jen mel­lan Ström­ka­jen och Vax­holm.

För­ra hös­ten ba­su­ne­ra­de skär­gårds­re­gi­onrå­det Gustav Hem­ming (C) ut att två nya pen­del­båts­lin­jer skul­le star­tas kom­man­de år. Nu är det dags för den förs­ta att sjö­sät­tas. Pre­miär­tu­ren för Vax­holms­lin­jen går på mån­dag.

Den nya pen­del­båts­lin­jen har två oli­ka va­ri­an­ter, 83 och 83X, där den se­na­re stan­nar vid fär­re bryg­gor och där­med har kor­ta­re res­tid. Om­bord finns gra­tis wi­fi med­de­lar SL och du kan ock­så, i mån av plats, ta med din cy­kel på bå­ten.

Finns i SL-appen

För ak­tu­el­la av­gång­ar upp­ma­nas re­se­nä­rer­na sö­ka på sl.se el­ler i re­se­ap­pen. SL upp­ma­nar sam­ti­digt al­la att föl­ja Folk­hälso­myn­dig­he­tens rikt­lin­jer och und­vi­ka kol­lek­tiv­tra­fi­ken i störs­ta möj­li­ga mån och ba­ra re­sa om det in­te finns någ­ra and­ra al­ter­na­tiv. Mås­te man åka kol­lek­tivt upp­ma­nar SL till att man för­sö­ker hål­la av­stånd.

För­sö­ken ska på­gå i två år med möj­lig­het till för­läng­ning på ett år till att bör­ja med och kost­na­den be­räk­nas lan­da på cir­ka 30 mil­jo­ner kro­nor, en­ligt ti­di­ga­re upp­gif­ter från tra­fik­för­valt­ning­en.

Den and­ra nya lin­jen som ska tes­tas, Värm­dö­lin­jen, är tänkt att gå från Ål­stä­ket i Värm­dö till Stock­holm via Nac­ka, och be­räk­nas va­ra i drift till vå­ren 2022. Den be­räk­nas kos­ta 40 mil­jo­ner kro­nor per år en­ligt ti­di­ga­re upp­gif­ter.

 ?? FO­TO: LINDA GREN (AR­KIV­BILD) ?? PRE­MIÄR. På mån­dag star­tar en ny pen­del­båts­lin­je i Stock­holm. Bil­den fö­re­stäl­ler en an­nan båt­lin­je i Stock­holm.
FO­TO: LINDA GREN (AR­KIV­BILD) PRE­MIÄR. På mån­dag star­tar en ny pen­del­båts­lin­je i Stock­holm. Bil­den fö­re­stäl­ler en an­nan båt­lin­je i Stock­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden