Mitt i Kungsholmen

Vil­la­pri­ser­na fort­sät­ter sti­ga i lä­net

- Hen­rik Lindstedt hen­rik.lindstedt@di­rekt­press.se Nynäshamn · Carl-Henric Svanberg · Lidingö · Norrtalje

Pan­de­min och med­föl­jan­de eko­no­mis­ka kris har in­te haft myc­ket in­ver­kan på Stock­holms bo­stads­mark­nad. Sna­ra­re ver­kar den gå i mot­satt rikt­ning, åt­minsto­ne när det gäl­ler vil­lor.

– Bostads­mark­na­den har va­rit re­kord­stark i som­mar. I he­la lan­det öka­de an­ta­let bo­stads­af­fä­rer med cir­ka 20 pro­cent i ju­li jäm­fört med sam­ma må­nad för­ra året, sä­ger Mar­cus Svan­berg, vd på Läns­för­säk­ring­ar fas­tig­hets­för­med­ling, i ett ut­ta­lan­de.

Läns­för­säk­ring­ar har sam­man­ställt ny sta­tistik över bo­stads­pri­ser­na, ba­se­rat på Svensk Mäklar­sta­tis­tiks siff­ror.

De tre se­nas­te må­na­der­na har vil­la­pri­ser­na i Stock­holms län ökat med 2,5 pro­cent. I Stock­holms stad har man sett en ök­ning på nå­got mer blyg­sam­ma 0,8 pro­cent. Mest ökar vil­la­pri­ser­na i krans­kom­mu­ner som Jär­fäl­la, Li­din­gö och Ha­ninge.

I vis­sa kom­mu­ner bac­kar dock pri­ser­na, mest i Ekerö

Bostads­mark­na­den har va­rit re­kord­stark i som­mar.

och Dan­de­ryd.

För bo­stads­rät­ter ser tren­den an­norlun­da ut. I he­la lä­net bac­kar pri­ser­na med 3,9 pro­cent de se­nas­te tre må­na­der­na. Mest tap­par bo­stads­rät­ter­na i Ekerö (-11,1 pro­cent) och i Stock­holms stad bac­kar bo­stads­rät­ter­nas pri­ser med -2,1 pro­cent.

Om man tit­tar över he­la det se­nas­te året har bo­stads­rätts­pri­ser­na i lä­net där­e­mot ökat med 1,6 pro­cent. Vil­la­pri­ser­na i lä­net har på ett år ökat med 6,1 pro­cent.

Kvadrat­me­ter­pri­ser­na för vil­lor är högst i Li­din­gö, med i snitt 76 104 kro­nor, och lägst i Norr­täl­je med i snitt 29 295 kro­nor. Bo­stads­rät­ter­na är dy­rast i Stock­holms stad (72 116 kr/kvm) och bil­li­gast i Nynäs­hamn (24 069 kr/kvm).

 ?? FO­TO: MI­KAEL AN­DERS­SON ?? ÖKAR MEST. Vil­lor­na i Jär­fäl­la har ökat mest i pris se­nas­te tre må­na­der­na.
FO­TO: MI­KAEL AN­DERS­SON ÖKAR MEST. Vil­lor­na i Jär­fäl­la har ökat mest i pris se­nas­te tre må­na­der­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden