Dröm­men om ex­tra ut­rym­me kan bli rik­tigt svår ut­ma­ning

Vik­tigt att be­stäm­ma syf­tet: ”An­nat än att klap­pa ihop en frig­ge­bod”

Mitt i Kungsholmen - - HEMMA · BOSTAD · INREDNING - Han­nes Holmström te­ma@di­rekt­press.se

 Ett at­te­falls­hus kan ge dig ex­tra ut­rym­me för gäs­ter, hob­by­verk­sam­het el­ler kanske ar­be­te. Men in­nan du le­tar fram ham­ma­ren i för­rå­det finns det reg­ler att sät­ta sig in i, och vik­ti­ga be­slut att fat­ta.

Först och främst, vad ska du ha det ex­tra ut­rym­met till? Stig Kar­lin på At­te­falls­spe­ci­a­lis­ten har le­ve­re­rat nyc­kel­fär­di­ga at­te­falls­hus se­dan 2014, och han me­nar att det förs­ta ste­get för de som fun­de­rar på att byg­ga at­te­falls­hus själ­va, el­ler kö­pa fär­digt, bör va­ra att be­stäm­ma syf­tet med hu­set.

– Är det ba­ra ex­tra­bo­en­de el­ler ex­tra­bäd­dar till barn och barn­barn, då be­hövs kanske in­te to­a­lett el­ler bad­rum, och då är det en sak. Men ska du hy­ra ut hu­set el­ler ha det till din dot­ter el­ler son, då gäl­ler al­la de gre­jer jag pra­ta­de om, och då är det ing­en lätt grej, sä­ger Stig Kar­lin.

Vad Stig pra­tar om är kra­ven som finns på bo­en­de­stan­dard för ett at­te­falls­hus.

I år an­togs nya reg­ler som gör det möj­ligt att byg­ga ett at­te­falls­hus på 30 kvadrat­me­ter istäl­let för ti­di­ga­re 25 kvadrat­me­ter, men då gäl­ler det att at­te­falls­hu­set har full bo­stads­stan­dard.

– Stat och kom­mu­ner vil­le ha mer bo­stads­möj­lig­he­ter för ung­do­mar, äld­re och and­ra på grund av bo­stads­bris­ten. Sen har de ef­ter den 1 ju­li ökat till 30 kvadrat­me­ter för att det skul­le bli enkla­re att an­pas­sa så att det blir en re­jäl bostad. Så an­de­me­ning­en var ju in­te att folk skul­le kun­na slänga upp en stör­re frig­ge­bod, ut­an an­de­me­ning­en med he­la be­slu­tet var att skaf­fa fler bo­stä­der till folk, sä­ger Stig och tilläg­ger:

– Många tror att det­ta är en frig­ge­bod, men det är en mi­ni­vil­la som har krav på sig – det ska va­ra allt från han­di­kap­pan­pas­sat till vin­te­ri­so­le­rat, allt ska va­ra god­känt.

”Som att byg­ga en vil­la”

Nu­me­ra pen­sio­ne­ra­de Mi­chael An­ders­son, som job­bat som snic­ka­re se­dan 1980-ta­let, hål­ler med om att pro­ces­sen att byg­ga ett at­te­falls­hus är li­ka­dan som den för att byg­ga en vil­la – i mind­re for­mat.

– Ska du ha det som året runt­bo­stad, då är det sam­ma sak som att byg­ga en vil­la fast med mind­re mått. Det är egent­li­gen ing­en skill­nad, för­u­tom att du in­te får byg­ga så högt, så du be­hö­ver in­te någ­ra kra­nar, sä­ger Mi­chael An­ders­son.

Vill du där­e­mot ba­ra ha ett som­mar­hus kan svå­rig­hets­gra­den re­du­ce­ras, men värt att min­nas är att ett at­te­falls­hus i den störs­ta stor­le­ken, 30 kvadrat­me­ter, mås­te byg­gas i full bo­stads­stan­dard.

600 till 700 tim­mar

– Ska du ba­ra ha det som som­mar­bo­stad och in­te be­hö­ver iso­le­ra så är det en för­enk­ling där. Och ska du ha det 25 kvadrat och an­vän­da det till för­råd, då är det yt­ter­li­ga­re ett steg för­enk­lat, sä­ger Mi­chael An­ders­son.

Stig Kar­lin upp­skat­tar att ett byg­ge från an­sök­nings­hand­ling till förs­ta över­natt­ning kan ta mel­lan 600 och 700 tim­mar.

– Är du snic­ka­re så klap­par du gi­vet­vis ihop det snab­ba­re. Men an­nars är det så om man ska gå från scratch med an­sök­nings­hand­ling­ar, kon­takt med kom­mun, mark­ar­betskil­lar, byg­ga­re och så vi­da­re. Man ska in­te ba­ra räk­na in den ef­fek­ti­va bygg­ti­den.

Om du kö­per en stom­me och till­hö­ran­de in­red­ning kan du väl­ja att gö­ra allt in­vän­digt jobb själv, men det krä­ver en­ligt Stig en del för­kun­ska­per.

– Du ska va­ra väl­digt hän­dig, el­ler snic­ka­re. Det är ing­en van­lig frig­ge­bod du ska sät­ta ihop ut­an ett rik­tigt at­te­falls­hus ska in med el, rör och to­a­lett. Och en elekt­ri­ker ska va­ra be­hö­rig, och li­ka­dant med rör­läg­ga­re. Så det är en helt an­nan grej än att klap­pa ihop en frig­ge­bod.

Många tror att det­ta är en frig­ge­bod, men det är en mi­ni­vil­la som har krav på sig.

FO­TO: PRI­VAT OCH AT­TE­FALLS­SPE­CI­A­LIS­TEN FO­TO: PRI­VAT

Stig Kar­lin är äga­re av At­te­falls­spe­ci­a­lis­ten, som me­nar att ex­tra­hu­set ska ses som en mi­ni­vil­la. SNIC­KA­RE. Mi­chael An­ders­son har job­bat som snic­ka­re se­dan 1980-ta­let.

ATTEFALLSE­XPERT.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.