Mitt i Kungsholmen

Var fem­te ar­bets­lös sak­nar hemförsäkr­ing

- HEMFÖRSÄKR­ING. Unemployment · Employment · Society

Att in­te ha en hemförsäkr­ing kan bli en för­ödan­de histo­ria om en stör­re in­ci­dent skul­le in­träf­fa i ditt hem. En­ligt tid­ning­en Hem & Hy­ra har 97 pro­cent av svens­kar­na teck­nat en för­säk­ring som räd­dar dig från even­tu­el­la enor­ma kost­na­der.

Där­e­mot be­rät­tar man att en grupp stic­ker ut: Bland ar­bets­lö­sa är det en­das 83 pro­cent, näs­tan var fem­te, som in­te har nå­got skydd.

– Jag kan för­stå an­led­ning­en. När man har en an­strängd eko­no­misk si­tu­a­tion mås­te man kanske pri­o­ri­te­ra bland si­na ut­gif­ter. Men le­ver man på mar­gi­na­len är det än­nu vik­ti­ga­re att ha skydd om det hän­der nå­got du in­te räk­nat med och blir tvung­en att be­ta­la, sä­ger Jo­han Cand­ler, för­bundsju­rist på Hy­res­gäst­för­e­ning­en till Hem & Hy­ra.

 ?? FO­TO: MOSTPHOTOS ?? FÖRSÄKRING­SÄRENDE.
En brand ger sto­ra kon­se­kven­ser.
FO­TO: MOSTPHOTOS FÖRSÄKRING­SÄRENDE. En brand ger sto­ra kon­se­kven­ser.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden