Mitt i Kungsholmen

Stöd för lo­kal­hy­res­gäs­ter som fått ra­batt

- BOSTADSRÄT­TSFÖRENING.

Fle­ra bo­stads­rätts­för­e­ning­ar har lå­tit lo­kal­hy­res­gäs­ter fått ra­batt på hy­ran på grund av co­ro­na­pan­de­min. Hy­resvär­dar som sänkt fas­ta hy­ran för verk­sam­he­ter i ut­sat­ta bran­scher kan sö­ka stöd. Re­ge­ring­en av­sat­te un­der vå­ren fem mil­jar­der till så­dan verk­sam­het som in­ne­fat­tas av till­fäl­ligt stöd.

Stö­det söks via Bo­ver­kets e-tjänst, det kan krä­vas full­makt om det är fler fir­ma­teck­na­re i för­e­ning. De hy­resvär­dar som kan sö­ka ska ha hy­res­gäs­ter som är verk­sam­ma i de bran­scher som fram­går av spe­ci­fi­ce­ra­de ko­der i Stan­dard för svensk ne­r­ings­gren­sin­del­ning (SNI).

De om­fat­tar kon­su­ment­tvätt, bil­verk­stä­der, bi­lut­hyr­ning, ut­hyr­ning av hus­hållsar­tik­lar, tra­fik­sko­lor, spor­toch fri­tids­ut­bild­ning och por­trätt­fo­to­gra­fe­ring, upp­ger Boverket.

 ?? FO­TO: MOSTPHOTOS ?? HYRESSTÖD.
Kem­tvät­tens ra­batt kan ge din brf stöd­peng­ar.
FO­TO: MOSTPHOTOS HYRESSTÖD. Kem­tvät­tens ra­batt kan ge din brf stöd­peng­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden