Mitt i Kungsholmen

När trä­der fram­tids­full­mak­ten helt i kraft?

· Hur görs be­döm­ning­en om nå­gon har skri­vit en fram­tids­full­makt?

- Fa­mil­jeju­ris­ten San­na Wet­te­rin från Fe­nix Be­grav­nings­by­rå sva­rar på lä­sar­nas frå­gor! Har du en? Mej­la: fa­milj@di­rekt­press.se

Jag har läst din in­tres­san­ta ar­ti­kel om fram­tids­full­mak­ter. Det jag ser som ett pro­blem är hur man ska be­dö­ma att nå­gon som man har fram­tids­full­makt för är inka­pa­bel att skö­ta si­na åta­gan­den. Vil­ka kri­te­ri­er bör upp­fyl­las?

En fram­tids­full­makt trä­der i kraft när full­makts­gi­va­ren på grund av sjuk­dom, psy­kisk stör­ning, för­sva­gat häl­so­till­stånd el­ler nå­got lik­nan­de för­hål­lan­de var­ak­tigt och i hu­vud­sak in­te läng­re har för­må­ga att ha hand om de an­ge­lä­gen­he­ter som full­mak­ten av­ser.

Det är som hu­vud­re­gel full­makts­ha­va­ren som ska be­dö­ma om fram­tids­full­mak­ten har trätt i kraft, om det in­te i full­mak­ten har be­stämts att ikraft­trä­dan­det ska prö­vas av dom­stol. Om full­makts­ha­va­ren be­dö­mer att fram­tids­full­mak­ten har trätt i kraft, ska han el­ler hon sna­rast un­der­rät­ta full­makts­gi­va­ren och full­makts­gi­va­rens ma­ke el­ler sam­bo och när­mas­te släk­ting­ar.

Full­makts­ha­va­ren kan an­sö­ka om att tings­rät­ten ska be­slu­ta att fram­tids­full­mak­ten har trätt i kraft, och mås­te gö­ra det om det är be­stämt i full­mak­ten. I des­sa fall har dom­sto­len be­stäm­da kri­te­ri­er. Det ska in­häm­tas ett lä­ka­rin­tyg el­ler nå­gon an­nan lik­vär­dig ut­red­ning be­träf­fan­de full­makts­gi­va­rens häl­so­till­stånd, om det in­te är up­pen­bart obe­höv­ligt. Och full­makts­gi­va­ren, full­makts­gi­va­rens ma­ke el­ler sam­bo, när­mas­te släk­ting­ar och över­för­myn­da­ren ska ges till­fäl­le att ytt­ra sig över an­sö­kan.

Men det är allt­så ing­et krav på att dom­stol el­ler lik­nan­de ska be­dö­ma om full­mak­ten ska bör­ja gäl­la. Och det­ta har ifrå­ga­satts ef­tersom full­makts­ha­va­ren får ett stort an­svar. Kri­te­ri­er­na för att full­mak­ten ska trä­da i kraft som jag nämn­de ovan har in­te än­nu spe­ci­fi­ce­rats när­ma­re då la­gen om fram­tids­full­mak­ter är re­la­tivt ny.

Så hur be­döm­ning­en ska ske i prak­ti­ken är ty­värr in­te helt klar­gjord.

Full­makts­ha­va­ren kan bli ska­de­stånds­an­sva­rig om be­döm­ning­en är fel­ak­tig.

Så det man kan gö­ra är att be­gä­ra lä­ka­rin­tyg och råd­frå­ga de som kän­ner full­makts­gi­va­ren för att gö­ra en så kor­rekt be­döm­ning som möj­ligt.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden