Mitt i Kungsholmen

Lyc­kad blå­ljus-in­sats vid ”in­nerstads­ri­vi­e­ran”

- Bo­en­de Brf Mä­lar­strand

Åter­i­gen en fram­gångs­rik blå­ljus­sam­ord­nad tak­tisk och ope­ra­tiv verk­sam­het på vatt­net vid Ulvsun­dafjär­den, med Kust­be­vak­ning­ens KBV 031 som ut­hål­ligt nav och ”mo­der­skepp” för blå­ljus­myn­dig­he­ter­nas mind­re snabbgå­en­de vat­ten­far­kos­ter.

Hel­gens vär­me­böl­ja loc­ka­de många be­sö­ka­re till Horns­bergs och Kristi­ne­bergs Strand, på vatt­net så­väl som på strand­pro­me­na­den, vid Stock­holms ”in­nerstads­ri­vi­e­ra”. Tack för fram­gångs­rik av­hål­lan­de, av­hjäl­pan­de och fö­re­byg­gan­de sam­ord­nad in­sats på vatt­net!

Men, var finns ”mo­der­buss” för mot­sva­ran­de ut­hål­lig po­li­siär tak­tisk och ope­ra­tiv verk­sam­het prak­tiskt på mar­ken?

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden