Mitt i Kungsholmen

”Lä­ser med skräck och fa­sa om Väs­ter­brons mil­jar­d­re­no­ve­ring.”

- Christi­an Teng­blad Plan­ka.nu Business · Tallinn · Storstockholms Lokaltrafik

SL och kol­lek­tiv­tra­fi­ken står in­för en be­svär­lig höst – å ena si­dan upp­ma­nas män­ni­skor av Folk­hälso­myn­dig­he­ten att und­vi­ka bus­sar, tun­nel­ba­nor och pen­del­tåg. Å and­ra si­dan mås­te det kö­ras full tra­fik för att in­te ska­pa träng­sel. Med nu­va­ran­de av­gifts­sy­stem går in­te ek­va­tio­nen ihop. För att lö­sa kol­lek­tiv­puss­let är det bätt­re med skat­te­fi­nan­si­e­rad noll­taxa.

Den nu­va­ran­de led­ning­en för

SL har valt att för­sö­ka kläm­ma åt plan­kar­na för att få in peng­ar. Plank­ning­en ver­kar ha ökat en del un­der pan­de­min, men det är oklart hur myc­ket. Det kan del­vis be­ro på att bil­jett­kon­trol­ler­na va­rit fär­re, men man får in­te glöm­ma att de fat­ti­gas­te stock­hol­mar­na med gi­g­jobb, ti­man­ställ­ning­ar och svart­jobb va­rit hårt drab­ba­de eko­no­miskt av pan­de­min. Plank­ning är för många nöd­vän­digt för att ta sig runt el­ler ett sätt att få hus­hållse­ko­no­min att gå ihop.

Det är lön­löst att för­sö­ka fi­nan­si­e­ra tra­fi­ken med plan­kar­nas peng­ar – det finns i re­gel inga. För många är al­ter­na­ti­vet till att plan­ka in­te att be­ta­la full­pris – ut­an att in­te re­sa alls el­ler att re­sa mind­re. När en plan­ka­re stan­nar hem­ma istäl­let för att re­sa får SL in ex­akt noll kro­nor.

I jäm­fö­rel­se med in­komst­bort­fal­let från al­la de re­se­nä­rer som job­bar hem­i­från el­ler på and­ra sätt und­vi­ker kol­lek­tiv­tra­fi­ken är plank­ning­en mi­ni­mal. Rätt­fär­di­gar det­ta verk­li­gen smit­to­ris­ken med att ha när­gång­na bil­jett­kon­trol­lan­ter som åker runt och träf­far tu­sen­tals re­se­nä­rer var­je dag?

Visst kan man ock­så be om bi­drag från sta­ten, men i slutän­dan går det in­te att kö­ra tra­fik på kris­stöd som varen­da bransch ef­ter­frå­gar. Det krävs en lång­sik­tig lös­ning på fi­nan­sie­ring­en.

Vårt för­slag är en­kelt. Ge­nom att ta bort av­gif­ter­na och in­fö­ra en skat­te­fi­nan­si­e­rad kol­lek­tiv­tra­fik med noll­taxa så kan SL kö­ra så myc­ket tra­fik som be­hövs ut­an att tap­pa in­täk­ter. Och som gräd­de på mo­set tving­as ing­en läng­re plan­ka – ut­an al­la får åka med, och be­ta­lar ef­ter för­må­ga.

Vi har fö­re­språ­kat noll­taxa länge: för att det är bätt­re för kli­ma­tet, för mo­bi­li­te­ten i sta­den och ger en ökad fri­het – sär­skilt för de som har minst. Det be­kräf­tas ock­så av stu­di­er från stä­der med noll­taxa – som Tal­linn.

Nu un­der co­ro­na­pan­de­min blir sta­bil fi­nan­sie­ring än­nu ett starkt ar­gu­ment för noll­taxa.

 ?? FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN ?? ÖVERFLÖDIG. Med noll­taxa skul­le spär­rar­na kun­na tas bort.
FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN ÖVERFLÖDIG. Med noll­taxa skul­le spär­rar­na kun­na tas bort.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden