Mitt i Kungsholmen

Sim­ma lugnt – ing­et för Sol­veig

Sol­veig Luck­hurst, 69, har sim­mat Rid­dar­fjärds­sim­ning­en flest gång­er av al­la del­ta­ga­re. Nu gör hon sitt 40:e lopp.

- Be­rät­tat för Per Brandt | Fo­to: Sacharias Källdén Sports

Att jag bör­ja­de med Rid­dar­fjärds­sim­ning­en be­ror på en slump. Min pap­pa hit­ta­de en pyt­te­an­nons om lop­pet i DN när det star­ta­de och frå­ga­de mig och min sys­ter om det in­te var nå­got för oss. När jag ha­de gjort tio lopp blev det som en tvångs­tan­ke att in­te vil­ja släp­pa det. Det hör till au­gusti, jag har ba­ra mis­sat en gång. Det var när jag var gra­vid i åt­ton­de må­na­den och in­te fick för dok­torn. Men jag har tre barn och jag sim­ma­de med de and­ra två då jag var i tred­je må­na­den och bå­da blev sim­ma­re och täv­la­de och trä­na­de i sin ung­dom sen. Det är li­te lus­tigt.

Jag sim­ma­de när jag var ton­å­ring och täv­la­de och var svensk ung­domsmäs­ta­re på 200 me­ter bröst­sim. Se­dan ha­de jag up­pe­håll från 67–68 och trä­na­de ingen­ting över­hu­vud­ta­get till 2004 då jag bör­ja­de med mas­ters­sim­ning, SM-täv­ling­ar ef­ter ål­ders­klas­ser. Bå­de mas­ters­sim­ning­ar­na och Rid­dar­fjärds­sim­ning­en gör att jag hål­ler igång och trä­nar, det blir job­bigt att täv­la an­nars. Nu på som­ma­ren sim­mar jag var­je mor­gon på Va­na­dis­ba­det, det är skönt och lät­ta­re än an­nan mo­tion. På vin­tern blir det in­te li­ka of­ta men då jym­par jag och så cyklar jag he­la ti­den.

Nå­got som är kul så här i ef­ter­hand är att de förs­ta åren var le­gen­da­ren Ar­ne Borg pris­ut­de­la­re och tog emot al­la som kom i mål. Så då fick jag träf­fa ho­nom. Nå­gon gång var det 14 gra­der i vatt­net, och det var tvung­et att va­ra 15 för att lop­pet skul­le få hål­las. Men då mät­te man yttem­pe­ra­tu­ren tills det blev 15 gra­der. Men då var det gans­ka kallt.

De förs­ta åren gick lop­pet från Lil­la Es­sing­en, un­der Väs­ter­bron till Stads­hu­set. Det var över tre kilo­me­ter. Det var job­bigt, det var un­der den ti­den jag in­te trä­na­de, men jag käm­pa­de mig ige­nom det än­då. Jag lev­de på gam­mal trä­ning. Nu sim­mar jag den kor­ta­re di­stan­sen.

När jag ha­de gjort tio lopp blev det som en tvångs­tan­ke att in­te vil­ja släp­pa det.

 ??  ??
 ?? FO­TO: PRI­VAT ?? del­ta­gar­na SAM­LING. De förs­ta cir­ka 30 åren fick har hand­du­kar så hand­du­kar be­rät­tar Sol­veig: ”Jag jag kla­rar mig he­la li­vet.”
FO­TO: PRI­VAT del­ta­gar­na SAM­LING. De förs­ta cir­ka 30 åren fick har hand­du­kar så hand­du­kar be­rät­tar Sol­veig: ”Jag jag kla­rar mig he­la li­vet.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden