Mitt i Kungsholmen

Vad kan du om törs­ti­ga stock­hol­ma­res dryc­kesva­nor ge­nom ti­der­na?

Druc­kit har vi gjort i al­la ti­der, allt möj­ligt och vis­sa dryc­ker häng­er kvar se­dan långt till­ba­ka. Vad kan du om stock­hol­mar­nas dryc­kesva­nor förr?

- Quiz: Alex­an­der Ku­ro­nen, Eva Ton­ström Food Industry · Industries · Benny Andersson · HammerFall · Passiflora edulis

1 VAD STAL TJU­VAR­NA?

Den 6 mars 1952 ska­ka­des Sö­der­malm av ett in­brott på Sys­tem­bo­la­get på Sö­der­man­na­ga­tan 12. Lyck­ligt­vis kun­de tju­var­na gri­pas. Vad fick de med sig från bu­ti­ken?

1. En hal­va ma­dei­ra

X. Ett flak por­ter

2. Tre flas­kor ver­mouth 3 VAD HE­TER DRYCKEN?

Året är 1955 och en kund slår på stort med bå­de Kron­bränn­vin och Ab­so­lut rent. Den sist­nämn­da pro­duk­ten finns kvar än i dag men med an­nat namn. Vil­ket?

1. Ab­so­lut vod­ka

X. Ham­mer­fall

2. Re­nat 5 HUR MYC­KET FICK MAN DRIC­KA?

En kvinn­lig ex­pe­dit kon­trol­le­rar en mot­bok. Mot­boks­sy­ste­met åren 1914–1955 gick ut på att be­grän­sa su­pe­ri­et. Den van­li­gas­te spri­t­ran­so­nen för män var tre li­ter/ må­nad, me­dan den för kvin­nor var ...

1. En halv li­ter/kvar­tal

X. En li­ter/må­nad

2. En och en halv li­ter/kvar­tal 2 VAR ÄR VI?

Ko­sty­mer och vac­kert vik­ta, vi­ta ser­vet­ter. Så här såg det ut på en av Gam­la stans kro­gar i mit­ten av för­ra sek­let. Vad he­ter re­stau­rang­en?

1. Stam­pen

X. Gyl­de­ne Fre­den

2. Käl­la­ren Mo­vitz 4 HUR LEVERERADE­S MJÖLKEN?

Hek­tiskt på Mjölk­cen­tra­len på Tors­ga­tan. Ber­til An­ders­son med någ­ra av de tu­sen­tals mjölk­flas­kor som sål­des var­je dag på 1950-ta­let. Hur hand­la­de man mjölk då?

1. Man köp­te mjölk i sär­skil­da mjölk­bu­ti­ker

X. Mjölken sål­des från mark­nads­stånd in­ne i stan

2. Mjölken kör­des ut med häst och vagn 6 VIL­KEN LÄSK TILLVERKAD­ES?

Två kvin­nor till­ver­kar läsk på Apo­te­kar­nes Mi­ne­ral­vat­ten­fa­brik på Nor­ra Sta­tions­ga­tan 69. Vil­ka tre läsk­sor­ter var van­li­ga re­dan då?

1. Pom­mac, soc­ker­dric­ka och Lo­ran­ga

X. Coca co­la, soc­ker­dric­ka och Fan­ta

2. Spri­te, soc­ker­dric­ka och Pas­sions­frukt

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden