Mitt i Kungsholmen

Reg­ler­na i kort­het för at­te­falls­hus

- KÄL­LA: BOVERKET OCH AT­TE­FALLS­HUS.SE

● Byg­ga­re­an för kom­ple­ment­bo­stads­hus får upp­gå till max­i­malt 30 kvadrat­me­ter (se­dan 1 mars 2020).

● För kom­ple­ment­bygg­na­der gäl­ler byg­ga­re­an 25 kvadrat­me­ter.

● Högs­ta nock­höj­den är 4 me­ter. Byggs hu­sen 4,5 me­ter från tomt­grän­sen krävs ing­et bygg­lov, an­nars krävs med­gi­van­de från den gran­ne som be­rörs.

● Även om ditt byg­ge in­te krä­ver nå­got bygg­lov mås­te du gö­ra en byg­gan­mä­la till kom­mu­nen.

● För att få byg­ga ett at­te­falls­hus mås­te det fin­nas en hu­vud­bygg­nad på tom­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden