Mitt i Kungsholmen

Fa­sar in­för dy­ra nya Väs­ter­bron

- Sö­ren-Kungs­holms­bo

Lä­ser med skräck och fa­sa ar­ti­keln om att Väs­ter­bron skall re­no­ve­ras för mil­jard­be­lopp och att det­ta be­stäms av ama­tör­po­li­ti­ker med Da­ni­el Helldén i spet­sen. Det har re­dan lagts 5 mil­jo­ner på ”ut­red­ning” och nu har det be­vil­jats yt­ter­li­ga­re 25 mil­jo­ner för en yt­ter­li­ga­re ”ut­red­ning”.

Man tar sig för pan­nan. Da­ni­el Helldén le­ker med siff­ror som 1,5 mil­jar­der för re­no­ve­ring­en, an­tag­li­gen en­bart för att få plats med mer cy­klis­ter. Att en upp­gra­de­ring be­hövs kan jag hål­la med om, men en­bart av kör­ba­nan och dess stål­kon­struk­tion, den är för­mod­li­gen an­frätt av bland an­nat av salt­blan­dat smält­vat­ten.

När ama­tö­rer i po­li­ti­ken får be­stäm­ma så blir det en kol­laps, eko­no­miskt. Ex­em­pel, Nya Ka­ro­lins­ka och Slus­sen­byg­get, och ing­en blir an­sva­rig. Se till att an­li­ta proffs på till ex­em­pel stål­kon­struk­tio­ner och proffs på an­buds­för­fa­ran­de vid dy­li­ka in­ve­ste­ring­ar. Po­li­ti­ker­na skall hål­la sig på mils­vids av­stånd.

Får Da­ni­el Helldén och lik­nan­de po­li­ti­ker be­stäm­ma kom­mer en up­gra­ding av Väs­ter­bron att kos­ta minst 3–4 mil­jar­der i slutän­dan, för Stocholms skat­te­be­ta­la­re.

 ?? FO­TO: CHRISTOF­FER RÖSTLUND JONSSON ?? SLI­TEN. Väs­ter­bron be­hö­ver med si­na 85 år en upputs­ning.
FO­TO: CHRISTOF­FER RÖSTLUND JONSSON SLI­TEN. Väs­ter­bron be­hö­ver med si­na 85 år en upputs­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden