Mitt i Kungsholmen

”Det känns som att ni plan­ka­re är oso­li­da­ris­ka med oss he­der­li­ga re­san­de”

- Ro­berth Strand

det omöj­ligt att ta sig fram sä­kert oav­sett om man är syn­ska­dad el­ler fullt se­en­de. Spark­cyklar par­ke­ras, lig­ger släng­da, av­ställs och läm­nas ”ran­dom” på trot­to­a­rer, cy­kel­ba­nor, fram­för en­tré­dör­rar, pas­sa­ger etc. Gång­tra­fik och cy­kel­tra­fik hind­ras och som jog­ga­re el­ler fla­nör flyt­tar man sig i zig-zag mel­lan cyk­lar­na el­ler blir livs­far­ligt om­körd på gång­ba­nor­na.

Bil­den ovan, från den 11 au­gusti, be­fäs­ter att det är ut­hyr­nings­fö­re­ta­gen som ställt upp for­do­nen re­gel­vid­rigt. Fö­re­ta­gen kan med and­ra ord in­te skyd­da sig med att det är kun­der­na som ställt dem i des­sa formatione­r på cy­kel­ba­nor och trot­to­a­rer.

Notera! Par­ke­ras ett re­gi­stre­rat for­don på mot­sva­ran­de vis ut­de­las bö­ter, men spark­cyklar kan stäl­las var som det be­ha­gas ut­an åt­gär­der.

För­vå­nas av att de syn­ska­da­de, äld­re och syn­sva­ga samt vå­ra folk­val­da po­li­ti­ker in­te re­a­ge­rar kraf­ti­ga­re mot det­ta.

Vi­da­re re­a­ge­rar jag att de som fram­för for­do­nen of­ta gör det mot gäl­lan­de tra­fik­för­ord­ning­ar:

A) Man är ibland två–tre per­so­ner på des­sa spark­cyklar även med små barn fram­till.

B) Man fram­för des­sa for­don i 30–40 km/h.

C) Of­ta sker det mot tra­fik­rikt­ning­en, på trot­to­a­rer, gång­ba­nor, över­gångs­stäl­len, gå­ga­tor, ”swishar” för­bi fram­för en­tré­dör­rar, i park­mil­jö in­till lek­plat­ser etc.

D) Inga hjälm­krav är fast­ställ­da vid bruk av for­do­nen men vid fram­fö­ran­de av en mo­ped i sam­ma has­tig­het då är det hjälm­krav.

Vän­li­gen gör ett stu­die­be­sök med en häl­so­främ­jan­de pro­me­nad runt Kungs­hol­men, cir­ka 9 kilo­me­ter, så får ni se hur det ser ut.

Notera att jag har ing­et emot mil­jö­vän­li­ga trans­port­for­don el­ler mo­dern trans­portstra­te­gi men sam­hälls­ord­ning och sunt för­nuft skall och bör rå­da.

Omöj­ligt att ta sig fram sä­kert.

 ?? FOTO: RO­BERTH STRAND ?? Bil­den be­fäs­ter att det är ut­hyr­nings­fö­re­ta­gen som ställt upp des­sa for­don re­gel­vid­rigt, skri­ver Ro­berth Strand.
FOTO: RO­BERTH STRAND Bil­den be­fäs­ter att det är ut­hyr­nings­fö­re­ta­gen som ställt upp des­sa for­don re­gel­vid­rigt, skri­ver Ro­berth Strand.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden