Mitt i Kungsholmen

Kungs­hol­men får en egen re­ko­ring

De har plop­pat upp som svam­par på fle­ra håll i sta­den, så kal­la­de re­ko­ring­ar där kö­pa­re kan hand­la mat di­rekt från lo­ka­la pro­du­cen­ter. Nu star­tas en på Kungs­hol­men.

- Per Brandt per.brandt@di­rekt­press.se Meat · Consumer Goods · Food

De har plop­pat upp som svam­par på fle­ra håll i sta­den de se­nas­te åren, så kal­la­de re­ko­ring­ar där kö­pa­re kan hand­la kött, ägg, grön­sa­ker och myc­ket mer – di­rekt från lo­ka­la mat­pro­du­cen­ter.

Lin­da Lön­nqvist, är bå­de pro­du­cent, kö­pa­re och initiativt­agare till re­ko­ring­ar­na där all be­ställ­ning sker i fa­ce­book-grup­per och där man se­dan på be­stäm­da plat­ser och ti­der kan häm­ta sin mat.

– Re­ko står för re­jäl kon­sum­tion, där kan man säl­ja och kö­pa när­pro­du­ce­rad mat från pro­du­cen­ter­na ut­an mel­lan­hän­der. Det blir hel­ler ing­et svinn ef­tersom allt är för­be­ställt. Det är ett väl­digt bra sätt att hand­la mat, sä­ger Lin­da.

Stort in­tres­se

Och nu har tu­ren allt­så kom­mit till Kungs­hol­men att få en egen re­ko­ring, med start den 16 sep­tem­ber. In­tres­set ver­kar stort.

På fy­ra da­gar har över 400 med­lem­mar an­slu­tit sig till grup­pen.

– Det lå­ter kax­igt men det var gans­ka vän­tat. Vi har fått många frå­gor när vi ska star­ta en ring på Kungs­hol­men men vi har haft svårt att

För dom som hand­lar hos oss hand­lar det in­te främst om pri­set ut­an kva­li­te­ten, och kva­li­tets­mäs­sigt går in­te att jäm­fö­ra med att kö­pa en gur­ka hos oss el­ler i bu­tik.

hit­ta en bra ut­läm­nings­plats ti­di­ga­re, sä­ger Lin­da.

De som vill kom­mer kun­na hand­la ex­em­pel­vis ägg, kött, grön­sa­ker men även sä­kert bröd, sylt, svamp och bär från ett 20-tal pro­du­cen­ter, en­ligt Lin­da.

Hur skil­jer det i pris kont­ra att hand­la i bu­tik?

– För dom som hand­lar hos oss hand­lar det in­te främst om pri­set ut­an kva­li­te­ten, och kva­li­tets­mäs­sigt går in­te att jäm­fö­ra med att kö­pa en gur­ka hos oss el­ler i bu­tik. I för­hål­lan­de till kva­li­tén är pris­sätt­ning­en högst skä­lig. Men här kan du ock­så stäl­la frå­gor di­rekt till pro­du­cen­ter­na kring in­ne­hål­let, vad dju­ren äter el­ler hur grö­dor­na od­las. Den in­for­ma­tio­nen kan du ald­rig få i en bu­tik.

 ?? FOTO: PRIVAT ?? NÄRPRODUCE­RAT. Ett 20-tal pro­du­cen­ter kom­mer er­bju­da va­ror i re­ko­ring­en, har syns en ut­läm­ning vid ett an­nat till­fäl­le.
FOTO: PRIVAT NÄRPRODUCE­RAT. Ett 20-tal pro­du­cen­ter kom­mer er­bju­da va­ror i re­ko­ring­en, har syns en ut­läm­ning vid ett an­nat till­fäl­le.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden