Mitt i Kungsholmen

Fo­tot från ett co­ro­naö­de Gam­la stan som tog hem vins­ten.

- Mim­mi Ep­ste­in Lill-Babs · Son Sen · Facebook · Stockholm · Henderson · Joe Jonas · Arthur Henderson

Nu är tre vin­na­re ut­sed­da i vår fo­to­täv­ling där vi bad er tol­ka Gam­la stan un­der co­ro­na­pan­de­min. Förs­ta pris går till Sö­der­malms­bon Ma­rit­ha Svens­son.

Un­der som­ma­ren har StockholmD­irekt till­sam­mans med Sam­fun­det S:t Erik och or­ga­ni­sa­tio­nen ”Håll­bart & Lust­fyllt Gam­la stan” ord­nat en fo­to­täv­ling med te­mat som­ma­ren 2020 i Gam­la stan.

Täv­ling­en kom till som en idé för att loc­ka folk till Gam­la stan, som var mer el­ler mind­re öde i bör­jan av co­ro­nakri­sen. Nu har fler och fler tu­ris­ter hit­tat dit. Reg­ler­na för täv­ling­en var enk­la: bil­der­na skul­le va­ra ny­tag­na i Gam­la stan och täv­ling­en på­gick till den sista ju­li.

Nu har en ju­ry kom­mit fram till tre vin­na­re. Förs­ta pris får Sö­der­malms­bon Ma­rit­ha Svens­son för sin bild av Stor­tor­get. ”Co­ro­na­som­ma­ren 2020 i ett folk­tomt Gam­la stan har en­kelt men träff­sä­kert fång­ats i den dub­bel­ko­pi­e­ra­de bil­den av en an­sikts­k­mask på en äld­re per­son med det tu­rist­fria och öde Stor­tor­get som ly­ser ige­nom” ly­der ju­ryns mo­ti­ve­ring.

– Jag satt på bus­sen och lek­te med min mo­bil­te­le­fon när jag fick idén till bil­den. Sen fo­ta­de jag och fo­ga­de sam­man två bil­der i ett re­di­ge­rings­pro­gram. Jag fick hö­ra om fo­to­täv­ling­en av en vän på Fa­ce­book, jag ha­de egent­li­gen ing­en tan­ke på att va­ra med först. Men jag blev nöjd med bil­den så jag skic­ka­de in den, sä­ger Ma­rit­ha Svens­son, som un­der som­mar­halv­å­ret hål­ler till mest i Små­land.

– När jag är här ne­re fo­tar jag myc­ket djur och na­tur, på vin­tern i Stock­holm blir det mer ga­tu­fo­to.

Själv­lärd fo­to­en­tu­si­ast

För sex år se­dan bör­ja­de Ma­rit­ha Svens­son, nu­me­ra pen­sio­ne­rad från sitt ar­be­te på ett för­säk­rings­bo­lag, att fo­to­gra­fe­ra. Hon har ett in­stagram­kon­to, @ma­rit­ha­s­vens­son, där man kan se fle­ra bil­der.

– Jag är själv­lärd och in­tres­set för att fo­to­gra­fe­ra har vux­it fram, men jag har all­tid haft en lust och käns­la för bild. Jag star­ta­de med en kom­pakt­ka­me­ra och se­dan skaf­fa­de jag en system­ka­me­ra. Vinnar­bil­den har jag dock ta­git med min mo­bil­te­le­fon. Det känns kul ef­tersom det vi­sar att man egent­li­gen in­te be­hö­ver nå­gon dyr ut­rust­ning.

Ma­rit­ha Svens­son är väl­digt glad över pri­set.

– Det känns jät­te­kul. Jag kan in­te på­min­na mig om att jag har vun­nit nå­gon täv­ling se­dan jag var barn och vann en skid­täv­ling.

På and­ra plats i täv­ling­en kom Pa­me­la Hen­der­son och på tred­je plats Jo­nas Enan­der. Sam­fun­det S:t Erik kom­mer att ord­na en pri­sce­re­mo­ni för vin­nar­na.

 ??  ??
 ??  ?? CORONAMASK.
Ma­rit­ha Svens­son tog den vin­nan­de bil­den.
CORONAMASK. Ma­rit­ha Svens­son tog den vin­nan­de bil­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden