Mitt i Kungsholmen

Horns­bergs­bon Jo­nas stå­padd­la­de – till Fin­land.

Kungs­holms­bo padd­la­de stå­en­des i 43 tim­mar

- Per Brandt Sports · Finland · Odin · Joe Jonas

28 mil på 43 tim­mar – padd­lan­des på en sup­brä­da över Ös­ter­sjön. Ef­ter att ha kla­rat den im­po­ne­ran­de ut­ma­ning­en sik­tar Jo­nas Böhl­mark re­dan mot näs­ta.

Det var en minst sagt mör Jo­nas Böhl­mark, bo­en­des i Horns­berg, som sik­ta­de land och land­steg i sön­dags i Åbo. In­te så kons­tigt.

Star­ten gick från Ka­pell­skär på lör­da­gen. 43 tim­mar och 28 mil se­na­re på sin sup­brä­da, in­hand­lad i mat­bu­tik för 3 000 kro­nor, nåd­de han må­let.

– Jag tror ing­en har gjort nå­got lik­nan­de. När jag kom i mål skrek jag in­te av lyc­ka ut­an ba­ra av att få va­ra i mål.

Som att man ha­de över­levt, sä­ger han.

Ti­den ef­ter mål­gång har be­stått av att ta igen sömn, mat – och in­ter­vju­er. För stra­pat­sen har bli­vit upp­märk­sam­mad på fle­ra håll, nå­got han själv in­te rik­tigt räk­nat med.

Men det var in­te den me­di­a­la upp­märk­sam­he­ten som fick ho­nom att tes­ta grän­ser­na. Han är elit­ski­då­ka­re, där han bland an­nat rik­tat in sig på Va­sa­lop­pet (”som jag led­de 20 mi­nu­ter för­ra året”) och dri­ver även ett trä­nings­fö­re­tag med sin sam­bo. Dess­utom brän­de han av sträc­kan Kungs­hol­men-Sand­hamn på nio tim­mar och 40 mi­nu­ter som upp­värm­ning – på pad­del­brä­dan.

Ska tilläg­gas att han dess­utom bör­jat med att trä­na med sup i år, bland an­nat kring Horns­berg.

– Jag skul­le kun­na kla­ra Va­sa­lop­pet el­ler Iron man ut­an att trä­na. Men en sån här grej mås­te man trä­na för. Jag äls­kar att trä­na och att ha ett mål att trä­na mot är fan­tas­tiskt för mig, sä­ger han.

Vän­ner föj­de med i båt

Un­der re­san mot Åbo ac­kom­pan­je­ra­des han av en föl­je­båt, där vän­ner­na om­bord bland an­nat bjöd på ope­ras­ång. En gång i tim­men pa­u­sa­de han på brä­dan för att tryc­ka i sig chips, mat (snab­ba kol­hyd­ra­ter) och fyl­la på med väts­ka för att or­ka.

– De förs­ta 24 tim­mar­na var det med­vind och då går det bra. Men i mot­vin­den tog jag mig knappt fram­åt och det var höga vå­gor, sä­ger Jo­nas. Vad var värst?

– Det som var job­bi­gast var nog sömn­bris­ten, att va­ra va­ken i 43 tim­mar och an­stränga sig max­i­malt. Det värs­ta var an­nars när min bäs­ta kom­pis Ax­el blåljög när det var åt­ta mil kvar och han sa två till mig. En mil på sup­brä­da tar två tim­mar så då var det 16 tim­mar kvar…Det är gans­ka stor skill­nad.

Har du för­lå­tit ho­nom?

– Ja, men jag har tänkt att han ska få nå­gon form av bö­ter. Han fick ju be­talt för att föl­ja med, ha­ha.

Men tro in­te att Jo­nas slår sig till ro. Han har re­dan en ny ut­ma­ning på gång.

– Jag kom­mer pre­sen­te­ra den fem da­gar in­nan så ing­en an­nan tar idén. Jag vet in­te hur många idi­o­ter det finns i värl­den men många vill sä­kert gö­ra nå­got spe­ci­ellt och det gäl­ler att kom­ma på nå­got unikt. Men det kom­mer bli vär­re, Fin­lands­re­san var en upp­värm­ning.

 ??  ??
 ?? FOTO: FLORIAN VOSS ?? UT­MA­NING. Jo­nas Böhl­mark fick säll­skap av någ­ra Fin­lands­fär­jor längs vägen.
PA­US. En gång i tim­men var det pa­us för på­fyll­ning av väts­ka och mat.
FOTO: FLORIAN VOSS UT­MA­NING. Jo­nas Böhl­mark fick säll­skap av någ­ra Fin­lands­fär­jor längs vägen. PA­US. En gång i tim­men var det pa­us för på­fyll­ning av väts­ka och mat.
 ??  ??
 ??  ?? ÖDE. Ös­ter­sjön i sol­ned­gång­en.
ÖDE. Ös­ter­sjön i sol­ned­gång­en.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden