Mitt i Kungsholmen

Fort­satt hem­ma­jobb

Folk­hälso­myn­dig­he­ten fort­sät­ter att re­kom­men­de­ra he­m­ar­be­te även i höst och många ar­bets­plat­ser kom­mer att lå­ta med­ar­be­tar­na job­ba hem­ma året ut. Vi har frå­gat lä­sa­re på stan om för­de­lar­na och nack­de­lar­na med he­m­ar­be­te.

-

Folk­hälso­myn­dig­he­ten fort­sät­ter att re­kom­men­de­ra hem­ma­jobb i höst. Men för fri­tids­le­dar­na Gio­van­ni Kwiek och Nes­rin Ba­ban har det in­te va­rit ett al­ter­na­tiv, istäl­let har de fått träf­fa ung­do­mar­na ut­om­hus.

Gio­van­ni Kwiek, 27, fri­tids­le­da­re, Sved­my­ra och Nes­rin Ba­ban, 29, fri­tids­le­da­re, Hög­da­len

Nes­rin: – Nej, det har vi in­te. För­hopp­nings­vis kans­ke vi öpp­nar nu till hös­ten. Nu är vi med bar­nen tre gång­er i vec­kan kloc­kan 10 till 16, när sko­lan bör­jar är det från 13 till 18. Då kom­mer vi att va­ra ute tills vi får ett be­slut. Si­tu­a­tio­nen nu gör att man för­lo­rar ung­do­mar­na, då blir det så att de gör and­ra gre­jer ty­värr. Vi tar emot ute men de vill va­ra in­ne. Så fort det blir kallt kom­mer de in­te att sit­ta ute med oss, det för­står man ju.

Gio­van­ni: – Vi har in­te för­lo­rat ar­bets­tid men vi har för­lo­rat myc­ket kon­takt med ung­do­mar­na. De för­svin­ner lik­som. Så om vi öpp­nar fri­tids­går­den igen i höst är det bra. Ung­do­mar­na vill ju va­ra in­ne och spe­la kort och tv-spel och ta det lugnt då. Li­te kons­tigt blir det när man job­bar ute, för vi är va­na vid att va­ra in­om­hus el­ler pre­cis ut­an­för fri­tids­går­den. Nu blir det att man tap­par idéer, man har re­dan gjort allt. Man li­rar li­te fotboll, se­dan vet man in­te vad mer man kan hit­ta på.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden