Mitt i Kungsholmen

Re­gi­o­nen upp­ma­nar fler att tes­ta sig

- STOCK­HOLM. Stockholm

In­för skol­star­ten rå­der oro kring sprid­ning av co­ro­na­vi­ru­set. Re­gi­on Stock­holm upp­ma­nar nu fler att tes­ta sig. Den 11 au­gusti fanns 3 632 le­di­ga ti­der i Stock­holm att bo­ka för even­tu­ell på­gåen­de in­fek­tion i co­vid-19, skri­ver de i ett press­med­de­lan­de.

– Nu bör­jar sko­lor­na och fler kom­ma att re­sa i kol­lek­tiv­tra­fi­ken. Det är där­för ex­tra vik­tigt att hål­la sig hem­ma om man har sym­tom, sä­ger Ma­ria Rotzén Öst­lund, smitt­skyddslä­ka­re.

Mer in­for­ma­tion om prov­tag­ning för in­fek­tion och an­ti­krop­par nås via vård­gui­den, 1177.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden