Mitt i Kungsholmen

För­slag: Bygg pi­az­za och som­mar­ga­ta

-

En Kungs­holms­bo tyc­ker att om­rå­det väs­ter om Väs­ter­malms­gal­le­ri­an och norr om Fle­ming­ga­tan är bort­glömt och har skic­kat in ett gäng för­slag som en­ligt den­ne skul­le för­bätt­ra triv­seln. För att för­bätt­ra trygg­he­ten kring Sankt Gö­ranspar­ken fö­reslås bland an­nat bätt­re be­lys­ning, mer plan­te­ring­ar och slyröj­ning. Den lil­la tor­gy­tan kring Al­strö­mer­ga­tan/Frid­hems­ga­tan fö­reslås få en upp­rust­ning á la en ita­li­ensk pi­az­za med ”kans­ke en fon­tän, nå­gon sitt­plats, plats för ute­ser­ve­ring”. Dess­utom fö­reslås att det ska­pas en som­mar­gå­ga­ta av nå­gon av ga­tor­na i om­rå­det bakom Väs­ter­malms­gal­le­ri­an, där Frid­hems­ga­tan, Ar­be­tar­ga­tan el­ler ”fram­för Pinchos på Al­strö­mer­ga­tan” pe­kas ut som för­slag.

 ?? FOTO: AG­NES STUBER ?? SOM­MAR­GÅ­GA­TA? Det tyc­ker en Kungs­holms­bo att man kan tes­ta på Frid­hems­ga­tan.
FOTO: AG­NES STUBER SOM­MAR­GÅ­GA­TA? Det tyc­ker en Kungs­holms­bo att man kan tes­ta på Frid­hems­ga­tan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden