Mitt i Kungsholmen

Ar­bets­gi­va­ren: Ny lös­ning kan bli kvar

- An­ton Kyhl­bäck an­ton.kyhl­back@di­rekt­press.se Career · Stieg Larsson · Thorbjörn Larsson

På Barn­can­cer­fon­dens hu­vud­kon­tor ser man po­si­ti­va ef­fek­ter av he­m­ar­be­te. Nu över­vä­ger de att änd­ra ru­ti­ner­na även ef­ter pan­de­min.

Barn­can­cer­fon­den är en av många ar­bets­plat­ser där de an­ställ­da job­bar hem­i­från. På hu­vud­kon­to­ret i Va­sas­tan ar­be­tar runt 60 an­ställ­da och näs­tan samt­li­ga har un­der vå­ren ar­be­tat hem­i­från. Nå­got de vän­tas gö­ra fram till års­skif­tet.

Ge­ne­ral­sek­re­te­ra­re Thor­björn

Lars­son har lett om­ställ­nings­ar­be­tet. En­ligt ho­nom har det di­gi­ta­la ar­bets­sät­tet haft po­si­ti­va kon­se­kven­ser.

– Det är pa­ra­dox­en för oss i det här hems­ka. Det har tving­at fram ef­ter­tan­ke, och ef­ter allt det här kan det bli nå­got bra i slutän­dan, sä­ger han.

På hu­vud­kon­to­ret ar­be­tar allt från fors­ka­re, kom­mu­ni­ka­tö­rer och pro­jekt­le­da­re till eko­no­mer. En­ligt Thor­björn

Lars­son gick om­ställ­ning­en till he­m­ar­be­te bra trots att de in­te var för­be­red­da. – Vis­sa har be­rät­tat att de ald­rig haft så myc­ket tid med si­na barn som de har nu. Nå­gon kan gå ut med hun­den mer, el­ler tyc­ker det är skönt att slip­pa pend­la. He­m­ar­be­tet har in­ne­bu­rit att an­ställ­da i hu­vud­sak ar­be­tar via kom­mu­ni­ka­tions­platt­for­mar och att mö­ten har skötts di­gi­talt. Och nu tit­tar de på att per­ma­nent se över si­na ar­betsru­ti­ner.

– Jag har en idé om att man kan job­ba tre da­gar på kon­to­ret, två hem­ma, och tvärtom vec­kan ef­teråt.

Kom­mer ni för­änd­ra hur ar­be­tar ef­ter pan­de­min?

– Ja, ab­so­lut. Det finns en di­gi­tal mog­nad för det. Det be­hövs en plats för att träf­fas, och det är vik­tigt med det so­ci­a­la, men job­bet blir klart i vil­ket fall.

 ??  ?? Thor­björn Lars­son.
Thor­björn Lars­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden