Mitt i Kungsholmen

Så ska SL mins­ka träng­seln i höst

- El­la Sö­der­berg el­la.so­der­berg@di­rekt­press.se Fredrik Lindström · Storstockholms Lokaltrafik

Skill­na­den nu är att vi vet var det upp­står träng­sel.

Även om he­m­ar­be­tet fort­sät­ter för många i höst vän­tas tryc­ket på kol­lek­tiv­tra­fi­ken öka. Nu för­be­re­der sig SL ge­nom att fort­sät­ta stär­ka upp lin­jer där det of­ta upp­står träng­sel.

Den 17 au­gusti gick SL över till höst­tid­ta­bell, och trots att de fort­sät­ter att av­rå­da folk från att re­sa med kol­lek­tiv­tra­fi­ken om det in­te är nöd­vän­digt är man be­redd på träng­sel.

I vå­ras för­stärk­tes buss­lin­jer­na 4, 172, 179, 524, 541, 676, 754 och 807 med fler av­gång­ar. Nu ska även lin­jer som tra­fi­ke­rar stör­re sjuk­hus för­stär­kas, och i al­la tra­fik­om­rå­den finns det bus­sar som snabbt kan sät­tas in vid be­hov.

Ut­bil­dat fler buss­fö­ra­re

– Tvär­ba­nan kom­mer att ha sex­mi­nu­ter­s­tra­fik i rus­nings­tid, vil­ket är det max­i­ma­la som det sy­ste­met kla­rar av, sä­ger Elin Lind­ström, press­kom­mu­ni­ka­tör på SL.

Hon sä­ger att det i öv­ri­ga tra­fik­slag in­te kom­mer va­ra nå­gon stör­re skill­nad, ef­tersom man re­dan för­stärk­te un­der vår­tid­ta­bel­len. Tun­nel­ba­nan, pen­del­tå­gen och lo­kal­ba­nor har bå­de tek­nis­ka och re­surs­mäs­si­ga be­gräns­ning­ar som gör att de helt en­kelt in­te kan kö­ra of­ta­re än vad som re­dan görs i rus­nings­tid.

– Vi kör­de så myc­ket tra­fik vi kun­de, den sto­ra skill­na­den nu är att vi vet var det upp­står träng­sel vil­ket gör att vi kan pla­ne­ra bätt­re.

Un­der vå­ren var dock SL tvung­en att dra in fle­ra av­gång­ar i kol­lek­tiv­tra­fi­ken till följd av att många med­ar­be­ta­re själ­va in­sjuk­na­de i co­ro­na­vi­ru­set. Un­der hös­ten ska man dock va­ra till­ba­ka med be­tyd­ligt bätt­re per­so­nal­re­sur­ser.

– Un­der vå­ren har vi fort­bil­dat fle­ra buss­fö­ra­re, så det finns mer per­so­nal vil­ket in­ne­bär bätt­re för­ut­sätt­ning­ar, sä­ger Elin Lind­ström.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden