Mitt i Kungsholmen

Det här gör SL

- Bil­jett­kon­trol­lan­ter ska sä­ker­stäl­la Travel

● För­stär­ker lin­jer som tra­fi­ke­rar stör­re sjuk­hus.

● Kund­vär­dar ska hjäl­pa re­se­nä­rer vid stör­re håll­plat­ser

och by­te­s­punk­ter.

● att folk be­ta­lat för sin re­sa. Man me­nar att om folk upp­fat­tar att det är ”gra­tis” att re­sa kan det­ta bi­dra till träng­sel.

● och skyl­ta om bus­sen som full­satt. Fö­rar­na har även en ”co­vid-knapp” som de kan tryc­ka på vid träng­sel. Då skic­kas en sig­nal till tra­fik­led­ning­en som kan sät­ta in yt­ter­li­ga­re bus­sar på lin­jen.

● om att und­vi­ka onö­di­ga re­sor, samt hål­la av­stånd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden