Mitt i Kungsholmen

He­m­ar­be­te ger napra­pat mer­ar­be­te

- Char­lot­te Ar­weds­son char­lot­te.ar­weds­son@di­rekt­press.se Upplands Väsby · Stieg Larsson

Ste­la nac­kar, on­da ryg­gar och hu­vud­värk. Ef­ter må­na­der av hem­ma­jobb har många fått pro­blem – och napra­pa­ter och mas­sö­rer mer att gö­ra.

En vår av he­m­ar­be­te – långt bor­ta från er­go­no­mis­ka ar­bets­plat­ser har gett en del värk och stel­het som följd.

– Många sit­ter vid köks­bor­det el­ler i sof­fan med en lap­top i knä­et. Egent­li­gen är det ing­en fa­ra, men pro­ble­met är att man sit­ter för länge. Det är bris­ten på va­ri­a­tion och pa­u­ser som gör att vi får be­svär, sä­ger Katrin Lars­son, napra­pat i Upp­lands Väs­by.

Ef­ter ned­gång­en i mars och april bör­ja­de kun­der­na i maj och ju­ni åter­vän­da till hen­nes mot­tag­ning.

– Många har fått pro­blem med ste­la nac­kar och ax­lar, med spän­nings­hu­vud­värk som följd, sä­ger hon.

Det är lätt att ham­na i sof­fan för att det är skönt, men Katrin Lars­son tyc­ker det är bätt­re att job­ba från köks­sto­len (om de in­te har en rik­tig kon­tors­stol).

Många har fått pro­blem med ste­la nac­kar och ax­lar.

– Den ”sä­ger ifrån” ef­ter ett tag, det blir obe­kvämt och då tar du en na­tur­lig pa­us. Ett an­nat tips är att gå om­kring när du pra­tar i te­le­fon, om du in­te be­hö­ver an­teck­na.

Just pa­u­ser och va­ri­a­tion är vik­tigt, nå­got som vi får na­tur­ligt på ar­bets­plat­sen men sak­nar hem­ma.

– Du kans­ke har 20 me­ter till skri­va­ren el­ler be­hö­ver gå i väg för att fråga kol­le­gan nå­got. Du kans­ke även går till tå­get för att ta dig till job­bet. Då får krop­pen den rö­rel­se den be­hö­ver.

För många fort­sät­ter he­m­ar­be­tet i höst, en­ligt Folk­hälso­myn­dig­he­tens re­kom­men­da­tion.

– Al­la bör verk­li­gen se över hur de job­bar hem­ma, an­nars får jag än­nu mer att gö­ra, sä­ger hon och skrat­tar.

 ?? FOTO: MI­KAEL AN­DERS­SON ?? STEL. Napra­pat Katrin Lars­son i Upp­lands Väs­by kän­ner ige­nom Gun­ne­vi An­ders­sons nac­ke.
FOTO: MI­KAEL AN­DERS­SON STEL. Napra­pat Katrin Lars­son i Upp­lands Väs­by kän­ner ige­nom Gun­ne­vi An­ders­sons nac­ke.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden