Mitt i Kungsholmen

När­pro­du­ce­rad ma­tut­läm­ning

-

● När: Ut­läm­ning sker jäm­na ons­da­gar mel­lan 19.15 - 19.45 på sker på Electro­lux be­sökspar­ke­ring på Sankt Gö­rans­ga­tan.

● Hur: Bli med­lem i grup­pen ”Re­ko Stock­holm Kungs­hol­men” på Fa­ce­book för mer in­for­ma­tion kring pro­du­cen­ter­na och hur man be­stäl­ler.

 ??  ?? INITIATIVT­AGARE.
Lin­da Lön­nqvist lig­ger bakom den nya re­ko­ring­en på Kungs­hol­men.
INITIATIVT­AGARE. Lin­da Lön­nqvist lig­ger bakom den nya re­ko­ring­en på Kungs­hol­men.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden