Mitt i Kungsholmen

För­bi­pas­se­ran­de av­bröt rån på Sto­ra Es­sing­en

- STO­RA ES­SING­EN. Crime · Incidents

En för­bi­pas­se­ran­de vid Es­sing­etor­get ser två svart­kläd­da per­so­ner som för­sö­ker rå­na en tred­je per­son. Den vitt­net av­bry­ter rån­för­sö­ket och till­kal­lar po­lis men in­nan patrul­len hin­ner kom­ma på plats hin­ner mål­sä­gan­de att läm­na plat­sen, skri­ver po­li­sen på sin hem­si­da. Men vitt­net stan­nar kvar och upp­ger vad den­ne sett och när po­li­sen sö­ker i när­om­rå­det på­träf­fas en per­son som stäm­mer över­ens med sig­na­le­men­tet på en av rå­nar­na. En an­mä­lan om för­sök till rån kom­mer att skri­vas och po­li­sen job­bar vi­da­re i ären­det, skri­ver po­li­sen på sin hem­si­da. Hän­del­sen in­träf­fa­de lör­da­gen 15 au­gusti och lar­met kom in vid 13.46.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden