Mitt i Kungsholmen

Två nya konst­gräs på Kungs­hol­men

- Per Brandt per.brandt@di­rekt­press.se British Petroleum · Jakob Johansson

Är grä­set grö­na­re på and­ra si­dan? I al­la fall på Stads­ha­gens IP och Kristi­ne­bergs BP där för­e­ning­ar­na kan gläd­jas åt spril­lans nya konst­gräs.

Hål, lapp­täc­ke och grus­stänk. Det var ing­en vac­ker bild som må­la­des upp vid Kungs­hol­menDi­rekts be­sök vi Kristi­ne­bergs BP för gans­ka prick ett år se­dan. ”Pin­samt” var ett av be­ty­gen om skic­ket på den minst sagt lugg­slit­na pla­nen som la­des 2008.

Då fanns ing­en tid­plan för när mat­ten kun­de läg­gas om vil­ket möt­te kri­tik. Men nu har en spril­lans ny mat­ta rul­lats ut i som­mar. Prislapp: 1,4 mil­jo­ner kro­nor.

Dess­utom har b-pla­nen på Stads­ha­gens IP fått en an­sikts­lyft­ning med ett nytt konst­gräs även där.

– Det känns jät­te­bra och det var verk­li­gen på ti­den. Kril­lans BP har ba­ra lap­pat och la­gats se­dan pla­nen gjor­des. Den an­vänds otro­ligt myc­ket för bå­de trä­ning, match och spon­tan­fot­boll. Det är sam­ma med Stads­ha­gen. Jag tror det var Stock­holms älds­ta konst­gräs, det var gam­malt re­dan när det la­des, sä­ger Mat­ti­as Jo­hans­son, ord­fö­ran­de i Karl­bergs BK.

3,5 mil­jo­ner kro­nor

En­ligt id­rotts­för­valt­ning­en byt­tes konst­grä­set på Stads­ha­gen, trots vän­tan­de bo­stads­pla­ner, ef­tersom den var hårt sli­ten, att det är stort tryck på an­lägg­ning­en och att tid­pla­nen för ex­plo­a­te­ring­en av de­lar av id­rotts­plat­sen ”in­te är fast­ställd än­nu”.

Kost­na­den är be­räk­nad 3,5 mil­jo­ner kro­nor.

– På Stads­ha­gen har in­te sta­den gjort nå­got de se­nas­te åren ef­tersom det ska byg­gas bo­stä­der där. Men det känns av­läg­set nu och lär drö­ja så vi är tack­sam­ma att de har fix­at konst­grä­set. Nu hop­pas vi sta­den tit­tar på om­kläd­nings­rum­men näs­ta gång och fort­sät­ter att un­der­hål­la id­rotts­plat­sen på ett vär­digt sätt, sä­ger Mat­ti­as Jo­hans­son. till

 ?? FOTO: PRIVAT ?? NYA MATTOR. Bå­da på Kristi­ne­bergs BP och en av pla­ner­na på Stads­ha­gen har det bli­vit nytt konst­gräs. Lu­kas Er­lands­son i Karl­bergs BK poj­kar -07 gör tum­men upp.
FOTO: PRIVAT NYA MATTOR. Bå­da på Kristi­ne­bergs BP och en av pla­ner­na på Stads­ha­gen har det bli­vit nytt konst­gräs. Lu­kas Er­lands­son i Karl­bergs BK poj­kar -07 gör tum­men upp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden