Mitt i Kungsholmen

Ju­ryns mo­ti­ve­ring

- Photography · Arts · Lill-Babs · Martin Henderson · Henderson · Joe Jonas

● 1a pris: Co­ro­na­som­ma­ren 2020 i ett folk­tomt Gam­la stan har en­kelt men träff­sä­kert fång­ats i den dub­bel­ko­pi­e­ra­de bil­den av en an­sikts­k­mask på en äld­re per­son med det tu­rist­fria och öde Stor­tor­get som ly­ser ige­nom. Foto av Ma­rit­ha Svens­son.

● 2:a pris: De två af­färs­in­ne­ha­var­na på Köp­man­tor­get som sit­ter med co­ro­naav­stånd ut­an­för si­na re­spek­ti­ve bu­ti­ker och vän­tar på kun­der som ald­rig in­fin­ner sig speg­lar på ett ge­nu­int sätt som­ma­ren 2020 i Gam­la

stan. Foto av Pa­me­la Hen­der­son.

● 3:e pris: Den hu­mo­ris­tis­ka bil­den på rag­gar­na som in­te upp­trä­der som för­vän­tas av be­sö­ka­re i Gam­la stan vi­sar på ett av de ud­da in­sla­gen i stads­bil­den den­na an­norlun­da som­mar. Foto av Jo­nas Enan­der.

● Ju­ryn har be­stått av Lars Ep­ste­in, fo­to­graf och en­ga­ge­rad i or­ga­ni­sa­tio­nen ”Håll­bart & Lust­fyllt Gam­la stan”, Sacharias Källdén, fo­to­graf på StockholmD­irekt, samt Lai­la Rep­pen på Sam­fun­det S:t Erik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden