Mitt i Kungsholmen

Det gör oss otryg­ga i hem­met

RAP­PORT OM OTRYGG­HET. Främ­ling­ar i trap­pen Då­lig be­lys­ning Otrev­li­ga gran­nar

- Han­nes Holmström te­ma@di­rekt­press.se Emmett Till

En rap­port från SBC vi­sar att otrygg­het i bosta­den tar många for­mer, här är de van­li­gas­te trygg­hets­åt­gär­der som bo­en­de vill se.

SBC, Sve­ri­ges Bostads­rätts­cent­rum, har i sin år­li­ga rap­port om otrygg­het ki­kat när­ma­re på vad som får käns­lan av otrygg­het att växa hos bo­stads­rätt­sä­ga­re. I topp på otrygg­hets­lis­tan lig­ger att trapp­hu­set be­söks av obe­hö­ri­ga – det får när­ma­re hälf­ten av de till­frå­ga­de att kän­na sig otryg­ga.

– Obe­hö­ri­ga i trapp­hu­set är ett ex­em­pel på pro­blem som för­e­ning­ar kom­mer att be­hö­va ar­be­ta ak­tivt med fram­ö­ver. Här hand­lar det om enk­la me­del som in­te be­hö­ver kos­ta myc­ket peng­ar. Ex­em­pel­vis bör sty­rel­sen se till att det finns ru­ti­ner för hur ett starkt skal­skydd bi­be­hålls, ge­nom bland an­nat re­gel­bun­det byte av port­kod och kon­troll av fas­tig­he­tens ytt­re de­lar så som föns­ter och dör­rar, sä­ger Johan Lun­din, Mark­nads­om­rå­des­chef på SBC Sve­ri­ges Bostads­rätts­Cent­rum AB, i ett press­med­de­lan­de.

Se även till att ska­pa en­ga­ge­mang och del­ak­tig­het i sä­ker­hets­ar­be­tet.

Ka­me­raö­ver­vak­ning

På frå­gan om vil­ka åt­gär­der bo­en­de skul­le vil­ja se för att stär­ka trygg­hets­käns­lan så tyc­ker en tred­je­del av de till­frå­ga­de att ka­me­raö­ver­vak­ning vo­re ett väl­kom­met til­skott i bo­stads­om­rå­det.

En åsikts­de­la­re i un­der­sök­ning­en är frå­gan om hur för­e­ning­en job­bar med sä­ker­he­ten – en tred­je­del tyc­ker att den eg­na för­e­ning­en i hög el­ler myc­ket hög ut­sträck­ning job­bar med med­lem­mar­nas sä­ker­het, men 23 pro­cent sä­ger sig in­te ve­ta om frå­gor­na dis­ku­te­ras.

”Kom­mu­ni­ka­tions­brist”

Dock me­nar när­ma­re hälf­ten av de sty­rel­se­med­lem­mar som sva­rat att de job­bar med så­da­na frå­gor, även om det ba­ra är tre av tio ut­an­för sty­rel­sen som hål­ler med om det.

– Att in­te ha koll på hur för­e­ning­en job­bar med frå­gor som rör trygg­het är nå­got som i grund och bot­ten be­ror på kom­mu­ni­ka­tions­brist mel­lan sty­rel­sen och med­lem­mar­na, sä­ger Johan Lun­din, i ett press­med­de­lan­de.

Till för­e­ning­ar som kän­ner att de kan för­bätt­ra sin kom­mu­ni­ka­tion tip­sar Lun­din om att skic­ka ut in­for­ma­ti­va må­nads­brev.

– Se även till att ska­pa en­ga­ge­mang och del­ak­tig­het i sä­ker­hets­ar­be­tet. Ge­nom en god grann­säm­ja och kän­ne­dom om vil­ka gran­nar man har kan för­e­ning­ens med­lem­mar enkla­re hål­la varand­ra om ryg­gen och upp­märk­sam­ma av­vi­kel­ser.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden