Mitt i Kungsholmen

Främs­ta sä­ker­hets­åt­gär­der­na bo­en­de vill se

- KÄL­LA: SVE­RI­GES BOSTADS­RÄTTS­RAP­PORT 2020

● Sve­ri­ges Bostads­rätts­rap­port 2020 ba­se­ras på en sta­tis­tiskt sä­ker­ställd un­der­sök­ning ge­nom­förd av Ip­sos Norm på upp­drag av SBC Sve­ri­ges Bostads­rätts­Cent­rum AB. I un­der­sök­ning­en fick 1 000 bo­stads­rätt­sä­ga­re 18–65 år sva­ra på en web­ben­kät.

 ?? FOTO: MOSTPHOTOS ?? TRYGGHETSU­NDERSÖKNIN­G. Obe­hö­ri­ga som vis­tas i trapp­hu­set är en käl­la till käns­la av otrygg­het för bo­en­de, en­ligt en ny un­der­sök­ning från SBC.
FOTO: MOSTPHOTOS TRYGGHETSU­NDERSÖKNIN­G. Obe­hö­ri­ga som vis­tas i trapp­hu­set är en käl­la till käns­la av otrygg­het för bo­en­de, en­ligt en ny un­der­sök­ning från SBC.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden