Mitt i Kungsholmen

Så görs bo­del­ning­en om ett gift par skil­jer sig

- Relationship Stages

Hur för­de­las egen­dom när gif­ta par be­stämt sig för skils­mäs­sa?

När ett äk­ten­skap

upp­hör ska ma­kar­nas gif­to­rätts­gods för­de­las mel­lan dem ge­nom bo­del­ning. Gif­to­rätts­gods är det som in­te är en­skild egen­dom. Och en­skild egen­dom är egen­dom som till följd av ex­em­pel­vis äk­ten­skaps­för­ord, gå­vobrev el­ler tes­ta­men­te är en­skild. Om ma­kar­na ba­ra har en­skild egen­dom och ing­en av dem be­gär att få över­ta bo­stad el­ler bo­hag från den and­ra ma­ken be­hövs det ing­en bo­del­ning.

Ibland kan en hälf­ten­del­ning kän­nas orätt­vis ut­i­från att den ena ma­ken var myc­ket ri­ka­re än den and­ra el­ler lik­nan­de. Där­för finns det en jämk­nings­re­gel gäl­lan­de bo­del­ning. I den mån det med hän­syn till äk­ten­ska­pets längd, ma­kar­nas eko­no­mis­ka för­hål­lan­den och om­stän­dig­he­ter­na i öv­rigt är oskä­ligt att en ma­ke vid bo­del­ning ska läm­na egen­dom till den and­ra ma­ken i den om­fatt­ning som nämnts ovan ska bo­del­ning­en i stäl­let gö­ras så att den först­nämn­da ma­ken får be­hål­la mer av sitt gif­to­rätts­gods.

Om vis­sa om­stän­dig­he­ter är upp­fyll­da kan ma­ken be­gä­ra att be­hål­la en del el­ler allt sitt gif­to­rätts­gods för sig och hål­la det ut­an­för hälf­ten­del­ning­en.

Det­ta kal­las gif­to­rättstrap­pan och in­ne­bär att var­de­ra ma­kens net­to­gif­to­rätts­gods­an­del ska öka med en fem­te­del för var­je år som ma­kar­na va­rit gif­ta (in­klu­de­rat den sam­bo­tid som fö­re­gått äk­ten­ska­pet). Så för att ge ett ex­em­pel. Om ma­kar­na har va­rit ett par i ett år kan den ri­ka­re ma­ken till ex­em­pel, be­gä­ra att ba­ra 20 pro­cent av var­de­ra ma­kes gif­to­rätts­gods in­går i en hälf­ten­del­ning.

När det räk­nats

ut vil­ken an­del av gif­to­rätts­god­set var­je ma­ke ska ha ska egen­do­men för­de­las. Ma­kar­na har på sin lott rätt att i förs­ta hand få sin egen­dom el­ler den del av den­na som den öns­kar. Den som har störst be­hov av ma­kar­nas ge­men­sam­ma bo­stad el­ler bo­hag har rätt att få den­na egen­dom i av­räk­ning på sin lott.

Det finns allt­så myc­ket att fun­de­ra på kring bo­del­ning, och ibland kan det va­ra bra att ta hjälp av en ju­rist.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden