Mitt i Kungsholmen

Vi mås­te gö­ra upp med pre­sent­nor­men!

- Min­na Thull­berg Good News · Celebrations · Sweden · Clarence William Nelson · Birgit Nilsson · Malmö · University College of Malmö

trev­lig att få och ge pre­sen­ter? Vi ger pre­sen­ter till fö­del­se­da­gar, jul och när vi häl­sar på hos varand­ra. En fin gest av upp­skatt­ning och det skul­le ju kän­nas jät­te­kons­tigt an­nars!

Men det är helt to­kigt vad myc­ket pre­sen­ter det blir, vå­ra hem fylls av pre­sen­ter. Tänk ett barn­ka­las, fy­ra­å­ring­en får ca 12 lek­sa­ker på barn­ka­la­set av bar­nen från sin för­sko­la och sen yt­ter­li­ga­re från sin familj. En svensk femå­ring har i ge­nom­snitt över 500 lek­sa­ker (en­ligt en av­hand­ling av Nel­son och Nilsson från Mal­mö hög­sko­la) och vi fort­sät­ter på sam­ma sätt. In­te kons­tigt att vå­ra hem sväm­mar över av pry­lar och att vi äg­nar se­mestern åt att sor­te­ra och ren­sa. Det är ohåll­bart och trå­kigt.

Nej, ta chan­sen nu! Ta upp det­ta på för­äld­ra­mö­tet på för­sko­lan, sko­lan el­ler med kol­le­gor­na etc. Kom över­ens om att slu­ta med pre­sen­ter! Gör nå­got vet­tigt med peng­ar­na och jor­dens re­sur­ser i stäl­let, du kan ex­em­pel­vis skän­ka peng­ar till de som be­hö­ver, plan­te­ra regn­skog el­ler gö­ra Sve­ri­ge fos­sil­fritt. Gör upp med pre­sent­nor­men!

Visst är det

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden