Mitt i Kungsholmen

Gör mun­skydd ob­li­ga­to­riskt!

- ”Oro­lig pen­sio­när”

och di­a­be­ti­ker, det vill sä­ga jag till­hör risk­grup­pen! Mås­te of­ta åka kom­mu­nalt med t-ba­nan och Nac­ka­bus­sar­na till min tand­lä­ka­re.

Det är omöj­ligt att hål­la av­stånd, och många yng­re sät­ter sig väl­digt nä­ra mig!

Jag bär mun­skydd men skul­le kän­na mig myc­ket tryg­ga­re om al­la bar det för att in­te spri­da even­tu­ell co­ro­na­smit­ta vi­da­re. Mitt eget mun­skydd skyd­dar kans­ke in­te mig, men om den som sit­ter mitte­mot bar mun­skydd skul­le jag kän­na mig säk­ra­re.

Nu är det få som bär mun­skydd bland an­nat på grund av räds­lan att bli hå­nad och ut­skrat­tad. Om mun­skyd­det vo­re ob­li­ga­to­riskt skul­le ing­en be­hö­va skäm­mas för det!

Jag är +70

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden