Mitt i Kungsholmen

Plan­ka­re är oso­li­da­ris­ka och tror allt kan bli gra­tis

- Hen­ke

”Noll­taxa kan räd­da SL-tra­fi­ken ef­ter co­ro­na” i för­ra vec­kans tid­ning.

Det känns som att ni plan­ka­re är oso­li­da­ris­ka med oss he­der­li­ga re­san­de som lo­jalt be­ta­lar bil­jett­pri­ser­na hos SL. Det känns som att ni, till och med, är kan­di­da­ter för tv-pro­gram­met ”Lyx­fäl­lan” så ni får lä­ra er att hus­hål­la med peng­ar. Jag miss­tän­ker att plan­ka­re, i all­män­het, är yng­re för det krävs nog viss vig­het för att plan­ka som vi äld­re in­te kla­rar av. Jag tror ock­så att plan­ka­re läg­ger för myc­ket peng­ar på nö­jen så det finns då­ligt med peng­ar för SL-bil­jet­ter. De stac­ka­re som ”verk­li­gen”

Svar på in­sän­da­ren

in­te har råd med SL-bil­jett bör ha möj­lig­het att gå till det so­ci­a­la för att få bi­drag.

För att und­vi­ka so­li­da­ri­tets­frå­gan har ni plan­ka­re oli­ka ar­gu­ment, mer el­ler mind­re vid­lyf­ti­ga, för att ta bort bil­jett­pri­ser­na hos SL. SL är ett kost­nads­ef­fek­tivt trans­port­sätt som be­tjä­nar oss re­san­de. Att åka bil el­ler taxi är myc­ket dy­ra­re och att cyk­la pas­sar in­te al­la. Vi bor­de va­ra tack­sam­ma att SL finns och de­ras pri­ser är jäm­fö­rel­se­vis över­kom­li­ga. Att räd­da SL med noll­taxa ver­kar be­fängt för SL över­le­ver all­tid för de fyl­ler ett grund­läg­gan­de be­hov att trans­por­te­ra Stock­hol­ma­re på ett kost­nads­ef­fek­tivt sätt. Sam­man­fatt­nings­vis är ni plan­ka­re oso­li­da­ris­ka och ver­kar le­va i en nå­got slags världs­för­bätt­ran­de il­lu­sion att allt ska va­ra gra­tis. Jag hop­pas ni fång­as av kon­trol­lan­ter hos SL och får hår­da straff så vi får ett slut på plank­ning­en. Jag stöd­jer jak­ten på plan­ka­re som SL be­dri­ver.

 ?? FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN ??
FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden