Mitt i Kungsholmen

Krislägesa­vtalet i Region Stockholm avslutas.

100 000 operatione­r har ställts in.

- Michael Toll michael.toll@direktpres­s.se

Efter fem månader ska nu krislägesa­vtalet i Region Stockholm avaktivera­s. Men vårdkrisen är långt ifrån över.

Krislägesa­vtalet aktiverade­s den 3 april och reglerade vårdanstäl­ldas villkor och ersättning­ar under den rådande krissituat­ionen i och med covid-19.

Nu tas beslutet att avaktivera avtalet.

– Jag är otroligt stolt över mina kollegor som stått i första ledet, och stolt över hela kåren som stigit fram och tagit ansvar i en svår tid. Det har varit en otroligt tuff period med krävande arbetsvill­kor och hårt slit, säger Heidi Stensmyren, ordförande för Sveriges läkarförbu­nd i ett pressmedde­lande.

”Betydligt lägre nivåer”

Anledninge­n till beslutet är att vårdsituat­ionen nu går in i en ny fas.

– Pandemin är inte över, men vi är nere på betydligt lägre nivåer. Effekterna av coronapand­emin märks av på en hårt pressad personal, men även på vårdköerna som ökar. Ett växande berg av inställda och uppskjutna operatione­r som orsakar ett enormt lidande bland patienter som inte fått den behandling de behöver, säger Heidi Stensmyren.

100 000 operatione­r väntar

Sedan i våras har betydligt färre operatione­r kunnat genomföras. Siffror visar att nästan 100 000 operatione­r har ställts in.

– Framför oss ligger ytterligar­e en period som kommer kräva fortsatt stora insatser av landets läkare. Nu måste

Jag är otroligt stolt över mina kollegor som stått i första ledet.

vårdskulde­n betas av, ger Heidi Stensmyren.

Region Stockholm är den enda regionen i Sverige som aktiverade krislägesa­vtalet. sä

 ?? FOTO: JOHAN KNOBE ?? VÅRDSKULD
VÄNTAR. Under våren har runt 100 000 operatione­r tvingats ställas in. ”Orsakat ett enormt lidande”, säger Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbu­nd.
FOTO: JOHAN KNOBE VÅRDSKULD VÄNTAR. Under våren har runt 100 000 operatione­r tvingats ställas in. ”Orsakat ett enormt lidande”, säger Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbu­nd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden