Akro­ba­ter un­der­höll – på sä­kert av­stånd

Mitt i Kungsholmen - - NYHETER - Pa­trik Wirén

Sats­ning­en Som­mar 2020 går mot sitt slut ef­ter att över 1 500 ak­ti­vi­te­ter ge­nom­förts i sta­den. Un­der tis­da­gen bjöds det på sång och ak­ro­ba­tik på ett vårdoch om­sorgs­bo­en­de i Va­sas­tan.

När det stod klart att sta­den tving­a­des stäl­la in som­ma­rens sto­ra publi­ke­ve­ne­mang pre­sen­te­ra­des istäl­let kon­cep­tet Som­mar 2020, en jät­te­sats­ning på co­ro­na-an­pas­sa­de kul­tur- och id­rotts­ak­ti­vi­te­ter i he­la sta­den.

Fo­kus låg främst på de unga och gam­la, 10–19-åring­ar och 70-plus­sa­re, men det fanns även ak­ti­vi­te­ter rik­ta­de till and­ra åld­rar.

Ett av­brott i var­da­gen

En av de mest upp­skat­ta­de pro­gram­punk­ter­na har va­rit den sång- och ak­ro­ba­tik­tur­né som be­sökt vård- och om­sorgs­bo­en­den. Fö­re­ställ­ning­ar­na spe­las på in­ner­går­dar och publi­ken sit­ter på går­den, på bal­kong­er el­ler vid si­na föns­ter.

Un­der tis­da­gens fö­re­ställ­ning på Me­de­vi Brunn 3 när­va­ra­de, för­u­tom bo­en­de från oli­ka plat­ser på Norr­malm, även kul­tur- och stads­mil­jö­bor­gar­rå­det Jo­nas Nad­de­bo (C).

– Re­spon­sen från publi­ken och per­so­na­len har va­rit så fan­tas­tisk att vi för­läng­de tur­nén från 50 till 83 fö­re­ställ­ning­ar. Många har sagt att fö­re­ställ­ning­en va­rit ett av­brott i var­da­gen som gett dem gläd­je och ener­gi. Det känns vik­tigt att nå ut med upp­skat­tad kul­tur till de som är mest iso­le­ra­de och ut­sat­ta den­na som­mar, sa Jo­nas Nad­de­bo (C).

För­läng­ning­en av sång­och ak­ro­ba­tik­tur­nén in­ne­bär att det fort­fa­ran­de åter­står 17 fö­re­ställ­ning­ar på vård- och om­sorgs­bo­en­den i Stock­holms stad.

Många har sagt att fö­re­ställ­ning­en va­rit ett av­brott i var­da­gen.

FOTO: WICTORIA BERGLUND

FÄRGGLATT. Nu för­längs sång- och ak­ro­ba­tik­tur­nén med yt­ter­li­ga­re 17 fö­re­ställ­ning­ar,

FOTO: WICTORIA BERGLUND

NÖJD. Kul­tur- och stads­mil­jö­bor­gar­rå­det Jo­nas Nad­de­bo (C) på plats i Va­sas­tan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.