Mitt i Kungsholmen

Ny rapport: Bostadsrät­tsägares låga förtroende för sin styrelse

 Var fjärde svensk bostadsrät­tsägare uppger att de har lågt förtroende för styrelsen i sin förening - och att de vill se vissa krav på de som sitter i styrelsen. Det visar en rapport från Sveriges Bostadsrät­tscentrum. Permanent boende Inga betalnings­an

- Hannes Holmström tema@direktpres­s.se

Ett styrelseup­pdrag i bostadsrät­tsförening är ett stort ansvar och innebär att företräda medlemmarn­as frågor. Men svenska bostadsrät­tsförening­ars medlemmar har visat sig ha lågt förtroende för den egna styrelsen, detta lyfts fram i rapporten Sveriges Bostadsrap­port 2020.

Rapporten visar på stora variatione­r i vilken utsträckni­ng olika åldersgrup­per känner tillit till den egna styrelsen, till exempel uppger 26 procent i åldern 18-30 att de har lågt förtroende för styrelsen. I samma åldersgrup­p är det enbart en av tio som känner att de har en hög tillit till styrelsen.

”Mer jobb att göra”

I åldersspan­net 51-60 ser det dock annorlunda ut - där uppger nästan var fjärde tillfrågad att de känner att de har ett högt förtroende för styrelsen.

– Även om det är positivt att många känner förtroende för sin styrelse så ser vi att det finns mer jobb att göra. Vår rapport visar att nästan var fjärde bostadsrät­tsägare känner lågt eller inget förtroende för den egna styrelsen. Och att tillliten för styrelsen skiljer sig mellan åldrarna vittnar om att styrelsern­a måste bli mer transparen­ta och anpassa sig till bostadsrät­tsägare i alla åldrar, säger Stefan Lindberg, Bolagsjuri­st på SBC Sveriges Bostadsrät­tsCentrum AB, i ett pressmedde­lande.

Nästan var fjärde bostadsrät­tsägare känner lågt eller inget förtroende för den egna styrelsen.

Ställer krav

Rapporten visar även att det är många bostadsrät­tsägare som vill se att föreningen ställer krav på styrelsens medlemmar.

Att medlemmarn­a i styrelsen är permanent boende i huset ligger högst upp på kravlistan. En styrelseme­dlem bör inte heller ha några betalnings­anmärkning­ar, eller förekomma i belastning­sregistret.

– Mest positivt ser vi på att det är få som anser att en viss ålder bör vara ett krav för att få vara styrelseme­dlem. Föreningen­s ekonomi och skötsel är något som angår samtliga medlemmar, oavsett ålder eller förkunskap­er och i slutändan är det allas sammanvägd­a kompetens och arbete som driver föreningen framåt, säger Stefan Lindberg, i ett pressmedde­lande.

 ?? FOTO: MOSTPHOTOS ?? LÅGT FÖRTROENDE.
Bostadsrät­tsägare känner lågt förtroende för den egna styrelsen, visar en undersökni­ng gjord av Sveriges Bostadsrät­tscentrum.
FOTO: MOSTPHOTOS LÅGT FÖRTROENDE. Bostadsrät­tsägare känner lågt förtroende för den egna styrelsen, visar en undersökni­ng gjord av Sveriges Bostadsrät­tscentrum.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden