Mitt i Kungsholmen

Legala arvingar har rätt att få se ditt testamente

- Familjejur­isten Sanna Wetterin

· Som sambor ärver ni inte varandra, därför krävs ett testamente.

Jag är sambo utan barn. Har syskon i livet liksom avlidna syskons barn. Jag har upprättat ett testamente och undrar nu vilka som har rätt att ta del av mitt testamente efter min bortgång?

Som sambor ärver man inte varandra enligt lag. Därför skriver många testamente­n till förmån för sin sambo för att skydda varandra ekonomiskt sett. Att skriva testamente är dock inte bara något sambor bör tänka på. Oavsett vilka arvingar man har kan det vara bra att skriva ett testamente för att det ska bli tydligt vad man verkligen vill ska hända med sin kvarlåtens­kap.

När testatorn, den som äger testamente­t, går bort, ska dennes ursprungli­ga arvingar underrätta­s om testamente­t. Testatorns make, barn, syskon, föräldrar eller andra nära släkting är så kallade legala arvingar. De som angetts som arvingar i testamente är testaments­tagare och har istället för de legala arvingarna rätt att erhålla testatorns arv.

För att ett testamente ska vinna laga kraft ska de legala arvingarna delges varsin vidimerad kopia på testamente­t vid testatorns död. Därefter har de sex månader på sig att klandra testamente­t om de anser att testamente­t är ogiltigt upprättat på något sätt. När det gått sex månader och ingen klandrat testamente­t, alternativ­t att testamente­t inte bedömts ogiltigt vid en klandertal­an, har testamente­t vunnit laga kraft.

Bröstarvin­gar (barn, barnbarn och så vidare) har också en särskild rätt att inom sex månader begära jämkning av testamente­t för att få ut sin laglott, hälften av arvslotten, även om testamente­t är giltigt.

I ditt fall är dina syskon dina närmaste legala arvingar. I det fall några av syskonen gått bort före dig ärver deras syskonbarn dig i sina föräldrars ställe.

För att ditt testamente ska vinna laga kraft behöver alltså dina syskon och syskonbarn ta del av testamente­t. Annars har inte en korrekt delgivning skett och testamente­t kan inte vinna laga kraft. Detta görs så att dina testaments­tagare, istället för dina syskon och syskonbarn, till slut ska kunna få ditt arv.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden